• IMG_0597
  • IMG_0590
  • IMG_0585

A Nemzeti Földügyi Központ Hirdetménye

NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a jelen hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 hektár térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.
Az ingatlanok értékesítéséhez az NFK elvégezteti az ingatlanok értékbecsléseit, amelyek minden esetben megfelelNFK a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak, amely szerint a földrészletNFK eladás vagy csere útján történő hasznosítására vonatkozó döntés megalapozásához — a 4/B. §-ban foglaltak kivételével – el kell végeztetni az érintett földrészlet forgalmi értékbecslését (a továbbiakban: értékbecslés). Az eladásra vagy cserére vonatkozó döntés értékbecslési kötelezettség esetén az értékbecslésben rögzített érvényességi időn belül hozható meg. Ertékbecslési kötelezettség esetén az értékbecslésben megállapított forgalmi értéknél alacsonyabb ellenértéket az adásvételi és a csereszerződésben megállapítani nem lehet.
Az ingatlanok értékesítéséhez szükséges értékbecslési szakvélemény elkészítésére a meghirdetést követően kerül sor, a benyújtott vételi ajánlatok figyelembe vételével. erre tekintettel a hirdetményben minimális ellenérték nem szerepel.

Tovább…

Sajtóközlemény

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fábiánháza községben” címmel kezdi új projektje megvalósítását Fábiánháza Község Önkormányzata

2019. április 16.

Fábiánháza Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00006 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fábiánháza községben” című projektjének megvalósítására az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 160,19 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt az európai unió támogatásával valósul meg.

 

Fábiánháza Község Önkormányzata támogatási kérelmét nyújtott be a TOP-3.2.1-16 kódszámmal ellátott, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra. 2018. december 18-án támogatásra alkalmasnak minősítették a pályázót. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Fábiánháza a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Az önkormányzati törvény értelmében több kötelező feladatot ellátó szervezet intézményeinek korszerűsítésére kerül sor a pályázatban, annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse. A projekt során a Kossuth Lajos u. 47. szám alatt található Általános Iskola és a Kossuth u. 25/A. szám alatt található Polgármesteri hivatal épülete kerül korszerűsítésre.

A projekt fő célja az eu-s és a hazai energiapolitikával, a lehetőségekhez mérten a környezeti szempontokat érvényesítse a gazdasági fejlődésben.

A projekt 2020. december 31. napján kerülhet lezárásra.

További információ kérhető:

Gyarmati Endre polgármester

Elérhetőség

e-mail: penzugyfhaza@freemail.hu

telefon: 06 70/332-33-47

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZATMÁRI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

(Közszolgállás sorszám: 9499)

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Jelen pályázati felhívás a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményeknél intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányul. A vezetői megbízás határozott időre szól: 2023. július 1. – 2028. június 30. A vezetői beosztással történő megbízáshoz szükséges közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a betöltendő munkakör: esetmenedzser. A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények integrált szervezeti formában működik, az intézmény által biztosított szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, hajléktalan személyek átmeneti szállása, gyermekjóléti szolgáltatás: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, iskola-egészségügyi ellátás. (Az intézmény honlap címe: www.eszimateszalka.hu). Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok: az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, irányítása, melynek keretében felelős az alapító okirat és alapdokumentumok szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért; irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért. Felelős a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok elkészítéséért, valamint gondoskodik azok betartásáról; beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Tovább…

Skip to content