Közérthető összefoglaló

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG – Településképi Arculati Kézikönyv

A néhány éve meghirdetett új Nemzeti Építészetpolitika megalkotói számos ponton tűztek ki új célokat, várhatóan egész életünket befolyásoló feladatokat, melyek egyike a minden magyar településen elkészítendő Településképi Arculati Kézikönyv.
A Település számára elkészített Arculati Kézikönyv elsődleges célja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a településkép tervszerű, esztétikus létrejöttét, szakmailag támogassa, elősegítse. A kézikönyv készítése során figyelembe lett véve az, hogy a helyiek milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg és fejlesszék a település építészeti arculatát, kultúráját.Ennek során az is fel lett tárva, hogy az épített környezetünk egyes elemei, épületei közül mit tekinthetünk a helyi identitás szempontjából örökségnek.
A kézikönyvben meghatározásra kerültek a településképi jellemzők, a településképi egymástól jól elkülönülő településrészek és azok arculati jellemzői, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek, melyek egyúttal irányt is mutatnak az építkezni szándékozóknak.
Ezen az úton juthatunk el a múltból táplálkozó, a jelenben gondolkodó és a jövőt is megalapozó tudatosságig, melynek a jelen kézikönyv hasznos segítője kíván lenni. Mindezt az épület és környezete, az utcakép, az utcák terek, az erdészeti, mezőgazdasági, természetvédelmi területek számbavételével biztosítja. A kézikönyv lényegében a település természeti, és építészeti örökségének és jelenének tükre. Ajánlásaival, jó példáival lehetőséget kínál arra, hogy az építészek a hely, a hely szellemének és a településszerkezet, a településkép megismerése után olyan házat tervezhessenek, melyek a településképet harmonikusan fejlesztik azzal, hogy tekintettel vannak az építészeti természeti örökségre is és megfelelnek a mai kor lakhatási elvárásainak, energetikai követelményeknek, a modern munkakörülményeknek. A kézikönyv segít még az építtetőnek és az építésznek abban, hogy az épület elhelyezése illeszkedjen a településszerkezethez, és az épület külső részleteiben is az utcaképet fejlesztően jól megoldott, rendezett legyen.
Az ajánlások nem tekinthetők szigorúan kötelező jellegűnek, céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, hanem éppen a helyi értékek megismertetése a sokféle építészeti lehetőség feltárása. A településhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása.
A kézikönyv nem egy megváltoztathatatlan, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos alakul, hozzászólást és változást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan alakul, tovább íródik. Ezért ha egy újabb szép épület valósul meg, az bekerülhet az Arculati kézikönyvbe, ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője és a település egyaránt.
Egy ház szoros kapcsolatban van szűkebb – tágabb környezetével (szomszédaival, az utcájával, a település egészével). Ezért fontos hogy, ismerjük az építészeti örökségünket, a hely szellemét, hogy a jövőben valóban illeszkedő épületeinkkel szerethető, harmonikus települési környezetben éljünk.
Összességében a Kézikönyv helyi építészeti minőség garanciája lehet, azzal, hogy tartalmával aktív támogatója lesz a településkép jövőbeni formálását illetően. Az így létrejövő közös eredmény nem csak a mának, hanem a jövő generációinak is szól.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG – Településkép-védelmi rendelet

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a 2016. évi LXXIV. településkép védelméről szóló törvényt. A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig azt, hogy milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészeti és természeti értékeiket, kultúrájukat és hogyan fejlesszék azokat.
Az Önkormányzat a településkép védelmét a településkép-védelméről szóló rendeletében biztosítja. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében a településképi arculati kézikönyv elkészült.
A rendelet célja a település sajátos településképének védelme és alakítása

  • a helyi építészeti örökség egyedi védelmével
  • településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;
  • településképi követelmények meghatározásával;
  • településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával.

A rendeleten belüli helyi védelem célja a település településképe és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, sajátos megjelenésű építészeti örökség kiemelkedő, településképet meghatározó értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. Jelen rendelettel a település épületeit, illetően helyi védelem került megállapításra. Településkép-védelmi terület – helyi területi védelem – kijelölésére sem került sor.
A településkép-védelmi rendelet 2. sz melléklete egy helyi védett épületet tartalmaz, a görög katolikus templom műemléki környezetétől délre. (Kossuth u 25.) Magántulajdonú épületek helyi védelem alá helyezését az önkormányzatnál kell kezdeményezni a rendelet szerinti eljárásrendben.

A településkép szempontjából meghatározó területek megállapításának célja a település- képhez illeszkedő településképi egyedi építészeti és területi követelmények megállapításával a jellegzetes, értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat megőrzése, a település- kép kedvező alakítása. Ez a településközpont rajzi mellékletben lehatárolt terület., melyre a településképi előírások többsége vonatkozik. Kiegészítő előírások a természet és örökség- védelemmel érintett területekre készültek.

A rendelet területi hatálya a reklámok vonatkozásában település teljes közigazgatási területére terjed ki.

Településkép védelmét érvényesítő eszközök:

1. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció: A településképi követelményekről kérelemre polgármester az építéssel érintett telken tervezett építési munkák végzéséhez konzultációt biztosít. A településképi konzultáció során a polgármester javaslatot tesz a településképi követelmények érvényesítése módjaira. Konzultációról emlékeztető készül, amelyben foglaltakat az építés során be kell tartani. A konzultáció nem lett kötelezővé téve.

2. Településképi véleményezési eljárás: nem került szabályozásra

3. Településképi bejelentési eljárás lefolytatása kötelező a településkép védelme érdekében a település közigazgatási területén levő közterületen, és köztulajdonban álló ingatlanokon, valamint közterületnek nem minősülő magánterületen közterületről látható esetekben reklám, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezéshez. A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentési kérelemmel indul. A bejelentéshez a dokumentációt tartalmazó papír alapú vagy digitális adathordozót kell mellékelni.

A településképi követelményeket igazoló építészeti-műszaki dokumentációnak – a bejelentés tárgyától függően – az alábbiakat kell tartalmaznia:

– meglévő állapotról fényképfelvételt, műszaki leírást, a tervezett állapot formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját,

– a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját,

– reklám elhelyezésének helyét, elrendezési rajzot, – amennyibe indokolt – színtervet, környezetbe illesztett látványtervet.

4. Településképi kötelezés: A polgármester a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai alapján – hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki.

Településképi bírság: A településképi követelmények be nem tartásakor a polgármester településképi bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, mindaddig amíg a jogszerűtlen állapot megszüntetésre nem kerül.
Településképi bírság intézményének bevezetésére nem került sor a település vezetésének döntése értelmében.

Fábiánháza, 2017. december

Gyarmati Endre sk. polgármester

Letölthető dokumentumok:

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG 34-2017.(XI.28.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG 14-2017.(XII.06.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI RENDELETE