Rókák veszettség elleni immunizálása miatt ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

HATÁROZAT

2020. április 7.- 2020. április 28. közötti időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát és macskát a tartási helyén úgy kell tartani, hogy azok onnan ki ne szökhessenek, szabadon ne kóborolhassanak.
A vakcinázással érintett területen kutyák csak pórázon vezetve, szájkosárral tartózkodhatnak.
Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesülnek a korlátozó intézkedés alól.
A település belterületén a kóbor állatok befogásáról és elhelyezéséről a település önkormányzatának kell gondoskodni.
Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartalmára.
A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.
Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
Az állandóan legelőn tartott szarvasmarha állományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni.
Az települések jegyzőjének, illetve az illetékes járási hivatal vezetőjének minderről a lakosságot tájékoztatni kell, a határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) ellen indított keresettel.
A keresetlevelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz, mint I. fokú határozatot hozó szervhez kell benyújtani a döntés közlésétől számított 30 napon belül postai vagy elektronikus úton 3 példányban.

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FÔOSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Keleti Márton u. 1.4403 Nyíregyháza, Pf.: 44.Telefon: (42)598-981Fax: (42)451-221
E-mail: elelmiszerlanc@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu2

A keresetlevél benyújtásának elmulasztása esetén jelen határozat véglegessé és végrehajthatóvá válik.
A közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető.
Amennyiben egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül hoz határozatot. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet – mint az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett – minden beadványt, így a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan
kézbesít részére.
A keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújtható be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.
Az elsőfokú eljárás díj-és illetékmentes.
A határozat azonnal végrehajtandó.

INDOKOLÁS
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2020. április 7.-től a vadon élő rókák veszettség elleni immunizálása során a települések külterületén csalétek vakcina kiszórása történik. Annak érdekében, hogy a vakcinát a rókák megfelelő arányban vegyék fel a fentiek szerint határoztam.
A vakcinázás kezdetétől számított 21 napig az érintett területen ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelését a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet (továbbiakban: veszettség rendelet) 8. § (5) bekezdése írja elő. Az elrendelt korlátozásokat a veszettség
rendelet 12. §, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdés előírásai szerint hoztam meg.
Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv) 51.§ (3) bekezdés s) és t) pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend) 18. § (7) bekezdés b) pontja által biztosított hatáskörömben hoztam. Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.
A jogorvoslati tájékoztatást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1) bekezdése, 114. § (1) bekezdése, 116. §. (1) és (4) bekezdése, 132. §-a, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdés c.) pontja, 18. § (1) bekezdése, 39. § (1), (2) és (6) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 77. § (1) bekezdése alapján adtam meg.
Az illeték-feljegyzési jogra vonatkozóan az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 62.§ (1) bekezdés h.) pontja alapján tájékoztattam a feleket.3
Döntésemet a fenti jogszabályhelyek, valamint az Ákr. 80. § (1), 81. § (1) bekezdései alapján hoztam.
Az eljárási költségről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 45.§ (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
A határozat azonnali végrehajtatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene.

Nyíregyháza, 2020. március 30.

Román István kormánymegbízott
nevében és megbízásából
dr. Tamás Péter Ferenc s.k.
megyei főállatorvos
főosztályvezető

A határozatot kapják:
1. Valamennyi megyei település jegyzője
2. Valamennyi megyei járási hivatal
3. Irattár

Tájékoztatásul kapják (elektronikus úton):
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vadászkamara
Valamennyi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tájegységi fővadász
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadászati hatóság

Skip to content