Pályázat óvodavezetői munkakör betöltésére

Fábiánháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Fábiánházi Napközi Otthonos Óvoda

Óvodavezetői munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 1-jétől 2025. július 31-ig, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

 

Fábiánházi Napköziotthonos Óvoda (4354 Fábiánháza, Rákóczi Ferenc utca 1.)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

– Az óvodai nevelési intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

– Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

– Legalább 5 éves óvodapedagógusi gyakorlat

– Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

– A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

– Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– Óvodában szerzett vezetői gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– végzettséget igazoló okiratmásolatok

– vezetői program

– a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

– nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozattételi   

  kötelezettségének eleget tesz.

 

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 22.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Tóth Miklós jegyző, 06-44/545-050.

 

A pályázatok benyújtásának módja: zárt borítékban; postai úton Fábiánháza Község Önkormányzat (4354 Fábiánháza, Kossuth 25/A.) címére történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Fh/1133/2020. valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetői pályázat.

Személyesen: Tóth Miklós jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleményezési eljárást követően szakértői bizottság véleménye alapján Fábiánháza Község Önkormányzat képviselő-testülte dönt.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2020. július 24.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

▪ Fábiánháza Község Önkormányzat hirdetőtáblája

▪ Fábiánháza Község Önkormányzat hivatalos honlapja www.fabianhaza.hu

▪ Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett állásügyi internetes honlapon

(kozigallas.hu)

 

Skip to content