A Fábiánházi Általános Művelődési Központ igazgatói beosztásának ellátására pályázat kiírásáról

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

 

Az Általános Művelődési Központ igazgatói állásának betöltése érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100.§. (3) bekezdés S. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI  rendelet 3.§ – 6.§.-ai  alapján 

p á l y á z a t o t   h i r d e t:

 

A pályázatot meghirdető munkáltató szerv: Fábiánháza Község Önkormányzata, 4354 Fábiánháza Kossuth Lajos u. 25/A. sz.

 

Meghirdetett munkakör: Általános Művelődési Központ igazgatói beosztás ellátására.

 

Intézmény neve, székhelye, ahol a munkavégzés történik: Általános Művelődési Központ , 4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 47. sz., illetve 4354. Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 19.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó, az alapító okiratban rögzített közművelődési, könyvtári és egyéb feladatok ellátása, az intézmény közművelődési és könyvtári feladatainak vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális tevékenységekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire.

 

A megbízás időtartama: 2021. április 1-től – 2026. március 31-ig szóló 5 éves határozott idő.

 

Képesítési és egyéb feltételek:

 

 • főiskola/egyetem, felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzetség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;
 • a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4.§- a szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés eredményes elvégzésének okirattal való igazolása; amennyiben a pályázó ezzel nem rendelkezik, úgy vállalnia kell a tanfolyam eredményes elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül.
 • a felsőfokú szakirányú szakképesítésnek és az ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő feladatkörben legalább 5 éves szakmai gyakorlat, kiemelkedő szakmai, vagy szakirányú tudományos tevékenység,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,
 • ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • magyar nyelvtudás,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

          A nép kultúra, néptánc kultúra ismerete, ápolásukban való jártasság, illetve a település

          népi, kulturális hagyományainak ismerete.

 

Juttatások, illetmény: A Munka Törvénykönyve alapján, megegyezés szerint.

 

A pályázat benyújtásának formája, helye: postai úton írásban, zárt borítékban a pályáztató címére (4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a  munkakör megnevezését: Általános Művelődési Központ igazgató.

           Személyesen: Báthori Gábor jegyző, Szabolcs – Szatmár – Bereg  Megye, 4354     

           Fábiánháza, Kossuth utca 25/A.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Báthori Gábor jegyző nyújt, a 44/545-050 -es telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülés, de légkésőbb 2021. március 30-ig.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • szakmai önéletrajzot, melyből az előírt szakmai gyakorlat igazolható
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okirat másolatát,
 • a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4.§- a szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi;
 • egyéb szükséges képzettséget megszerzi,

büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy

igazolás az erkölcsi  bizonyítvány megkéréséről

 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Képviselő-testület által felkért 3 tagú bizottság hallgatja meg. A képviselő-testület, mint a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt. A jelenleg hatályos jogi szabályozás alapján ( amennyiben addig más eltérő jogi szabályozás nem születik a pályázat lezárásáig, illetve elbírálásáig ) a  bizottsági meghallgatás, és képviselő-testületi döntés a  2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Korm. rendelet alapján, a Polgármester a 2011. évi CXXVIII. törvény – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról – 46.§. (4) bekezdése alapján biztosított jogkörében realizálódik. A kinevezési jogkör gyakorlója a fentiekben jelzett követelmények alól felmentést adhat. 

A pályázat kiírója  fenntartja a  jogát, hogy a  pályázati kiírást visszavonja, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A kinevezés  3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázati felhívás közzététele:www.fabianhaza.hu  oldalon.

Skip to content