EFOP-1.5.3-16-2017-00041

A kedvezményezett neve: Fábiánháza Község Önkormányzata

A projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00041

A szerződött támogatás összege: 493.709.157 Ft

Fábiánháza településre eső támogatás összege: 37.071.046 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt időtartama: 24 hónap

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.01.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a társadalmi felzárkózás segítése;  a területi különbségek csökkentése; a humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutás javítása, melyeket a hátrányos helyzetű lakosság részére korszerű képzési programokon; munkaerő-piaci beilleszkedésük elősegítésén;  az intézmények szakember ellátottságának fejlesztésén, szakember hiány enyhítésén; a fiatalok helyben maradását, közösségépítését, generációs együttélését segítő programokon valamint a teljes lakosság számára közösségi- és egészségfejlesztő rendezvények szervezésén keresztül valósulnak meg. A projekt célcsoportja a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság, a fiatalok, az idősek, de a rendezvényeken keresztül a projekt hatóterületén élő teljes lakosság érintett.  Településünk vonatkozásában a projekt időtartama alatt a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítésére szakmai workshopok kerülnek megrendezésre. A lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések és tréningek, valamint mentorálás segíti. A helyi közösségek szerepét generációs programokkal, családi és sportnapokkal, közösség formáló klub létrehozásával kívánja támogatni a projekt. A projekt erősíteni kívánja a kultúrák közötti párbeszédet, melynek érdekében tartalmas kulturális hagyományőrző programok, egészségnapok kerülnek megrendezésre.

 

A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI
A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA
Magyarországon kiugróan nagyok a területi különbségek, legyen szó akár a képzett munkaerő rendelkezésre állásáról, a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértékéről, vagy a depriváltságot mérő mutatókról. Az egyes területi egységek kumulatív módon tartalmazzák a különféle gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányokat, melyek gyakran ugyanazokban a térségekben összpontosulnak, együttesen korlátozva az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek kedvezőtlen hatása tehát horizontálisan és összetett mechanizmusok révén érvényesül, így kezelése is csak komplex, ágazatközi megközelítéssel, integrált megoldások keresésével és adaptálásával valósulhat meg sikeresen.
Az esélyegyenlőség iránti igény, valamint annak elősegítése azon tények felismerésén alapul, miszerint a különböző társadalmi csoportok, és azok tagjai vagyoni, családi, gazdasági helyzetük szerint jelentősen különböznek egymástól, és ez a különbség kihat mindennapjaikra: aki hátrányosabb helyzetben van, annak kisebb az esélye a továbbtanulásra, a szakképzettség elérésére, a munkához jutásra, a magasabb fizetésre, a magasabb társadalmi státusz és presztízs elérésére. A hátrányos helyzetű csoportnak az említettek eléréséhez szükséges képességeik, adottságaik, ám lehetőségük, esélyük alig vagy számottevően kevesebb van.
A pályázat átfogó céljai a helyi igényekre és szükségletek reagálva, valamint a pályázati útmutatóban foglaltakat szem előtt tartva az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:
A társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
A helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörü fejlesztési a programok megvalósításának támogatása.


A projekt specifikus céljai a Felhívás céljaival összhangban:

  1. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
  2. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
  3. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
  4. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
  5. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

A programok tervezése során áttekintésre került az adott térség/járás valós szakember szükséglete a humán közszolgáltatások mindegyikét érintve. Projektünk során főként a bármely okból hátrányos – és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosítunk széles körű lehetőségeket a képességeik, és értékeik feltárására, hasznosításának módjára a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására, és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozására. Mindezzel csökkentjük a hátrányaikat, és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, értelmes, hasznos életre.
Alapvető célunk, hogy a járás lakossága számára innovatív szolgáltatásokat tegyünk hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott, eredményorientált programjainkkal, összhangban a települések igényeivel. A területi hátrányok mérséklését eredményezi mindez, továbbá hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához.
Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli képesség és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, fontos célunk az egészségtudatos életmód elterjesztése, az intézmények közötti együttműködések javítása, a dolgozók érzékenyítése, hiányzó szakember kapacitás pótlása. Prevenciós célunk továbbá a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő örökítésének megakadályozása. Korábbi tapasztalatainkra építve, a sikeres projektelemek bővítésével, új elemek beépítésével valósítjuk meg célkitűzéseinket.

Skip to content