Fábiánházi Helyi Választási Iroda vezetőjének
1/2013. (VII.19.) határozata

Fábiánháza Község szavazóköreinek számáról, sorszámáról és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címének meghatározásáról.

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§. (1) bekezdése alapján Fábiánháza Községben a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:

  • 001. szavazókör Rákóczi Ferenc utca 1/A.
  • 002. szavazókör Kossuth Lajos utca 47.
  • 003. szavazókör Iskola utca 4.
A szavazókörök területi beosztását ( utcajegyzék) a határozat melléklete tartalmazza.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Fábiánháza megnevezést tartalmaz, a kijelölt 002. szavazókörben ( Kossuth Lajos utca 47.) szavazhatnak.

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezés nyújtható be a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez ( 4354 Fábiánháza, Kossuth u.25/A Tel: 06-44/545-050) úgy, hogy az legkésőbb 2013. augusztus 3-án 16 óráig megérkezzen, mely határidő jogvesztő. A fellebbezés illetékmentes, elbírálására a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Iroda vezetője jogosult.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímtől (székhelytől) eltér – postai értesítési címét, a benyújtónak személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Elrendelem a határozatnak Fábiánháza Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.fabianhaza.hu) valamint a Községháza hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét.

I n d o k l á s


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351. § (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani. A

Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.

A Ve. 78. §-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tenni, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve 78. §-a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókört is. Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Fábiánháza, 2013. július 19.
/: Tóth Miklós :/
jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője
Közzétételi záradék:
A határozat a mai napon közzétételre került.

Fábiánháza, 2013. július 19.


/: Tóth Miklós :/
jegyző
HVI vezető