"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Fábiánháza Község Önkormányzati Képviselő-testület

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Fábiánháza Gondozási Központ

Intézményvezető (magasabb vezető)


munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 87.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség,
- Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve az egészségügyi ellátást területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- Szociális szakvizsga, vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzése,
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- fábiánházi helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
- a képesítést igazoló okiratok másolata,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a pályázatban résztvevők megismerhetik,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 13.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Miklós jegyző nyújt, a 06-44/545-050-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Fábiánháza Község Önkormányzati Képviselő-testület címére történő megküldésével (4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 25/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 492/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
- Személyesen: Tóth Miklós, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 25/A.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság hallgatja meg. A képviselő-testület a meghallgatást követő ülésen dönt a pályázat elbírálásáról. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén, az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kitöltésével. Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.fabianhaza.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 13.