ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZATMÁRI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

(Közszolgállás sorszám: 9499)

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Jelen pályázati felhívás a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményeknél intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányul. A vezetői megbízás határozott időre szól: 2023. július 1. – 2028. június 30. A vezetői beosztással történő megbízáshoz szükséges közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a betöltendő munkakör: esetmenedzser. A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények integrált szervezeti formában működik, az intézmény által biztosított szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, hajléktalan személyek átmeneti szállása, gyermekjóléti szolgáltatás: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, iskola-egészségügyi ellátás. (Az intézmény honlap címe: www.eszimateszalka.hu). Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok: az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, irányítása, melynek keretében felelős az alapító okirat és alapdokumentumok szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért; irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért. Felelős a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok elkészítéséért, valamint gondoskodik azok betartásáról; beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő 5 évre szóló

vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Mátészalka

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás által fenntartott Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátást biztosít. A Társulás tagjai a mátészalkai járás települései. Az egyes ellátásokat az Intézmény eltérő ellátási területen, a szolgáltatás ellátásához csatlakozó települések lakossága számára biztosítja.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Illetmény és juttatások tekintetében a Kjt. és 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az irányadóak. A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázat Társulás címére

történő megküldésével (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.), személyesen a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) I. em. 12. irodában történő leadásával. A borítékon fel kell tüntetni az intézményi iktatószámot. További információt Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző nyújt (44/501-391, aljegyzo@mateszalka.hu).

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet

 • Cselekvőképesség

 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, m.n.s., Az intézmény által biztosított szolgáltatás, ellátás vezetőjére meghatározott, felsőfokú végzettség valamelyike

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 10 Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 10 Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. mellékletében az intézmény által biztosított szolgáltatások vezetőjére meghatározott felsőfokú iskolai végzettség valamelyike.

 • Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 • Legalább tíz év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás , illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett gyakorlat.

 • A pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok.

 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességét érintő

gondnokság alatt.

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat nyilvános, vagy zárt ülésen történő tárgyalásához járul hozzá.

 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (1), (2) bekezdés, továbbá a 43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok.

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tanúsítja, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.

 • Nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.

 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

 • Szociális vagy gyermekjóléti területen szerzett, legalább 10 éves vezetői

tapasztalat, melynek hitelt érdemlő igazolása szükséges.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

 • vezetői program

 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül véleményező bizottság hallgatja meg. A Társulás Társulási Tanácsa a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve hozza meg döntését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Társulás tagönkormányzatainak (26 település) honlapja

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Skip to content