FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. /XII. 27./ RENDELETE

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/2005.(II.25.) rendelet módosításáról.

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23.§-ában, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel – a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/2005. (II.25.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A rendelet 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép.

2. §.

Ezen rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

Kelt: Fábiánháza, 2007. év december hó 21.nap.

/: P a p p Tamás:/ /: T ó t h Miklós :/

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2007. december hó 27. napján került kihirdetésre.

/: Tóth Miklós :/

jegyző

 

Melléklet

A 10/2007. (XII.27.) rendelethez

( 2. számú melléklet a 4/2005.(II.25.) rendelethez )

Közszolgáltatási d í j t é t e l e k

Kéthetente egyszer történő szállítással és évi kettő

lomtalanítással.

Megnevezés

Egységnyi díjtételek

Egy db 110-120 l-es kuka ürítési díja

307,8.-Ft/ürítés+ÁFA

Egy db 110-120 l-es kuka havi ürítési díja kéthetente történő szállítással

666,9.-Ft/hó+ÁFA

Egy db 110-120 l-es kuka negyedéves ürítési díja

2.000,6.-Ft/név+ÁFA

Egy 120 l-es kuka használati díja

135,3.-Ft/db/hó+ÁFA

1,1 m3-es konténer ürítési díja

2.119,5.-Ft/ürítés+ÁFA

1 m3 hulladék szolgáltatási díja

1.926,6.-Ft/m3+ÁFA

1,1 m3-es konténer használati díja

1.976,0.-Ft/db/hó+ÁFA

1 db speciális megjelölt zsák többlethulladékhoz

188,2.-Ft/db+ÁFA

Mátészalkai hulladéklerakó elhelyezési díja

1.259,7.-Ft/m3+ÁFA

Skip to content