FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008. (II. 22.) RENDELETE

Fábiánháza Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről –

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi VIII. törvény 65. §-a alapján – figyelem bevéve ezen jogszabály, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §.

A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra továbbá a helyi önkormányzat költségvetési szerveire.

  1. §.

/1/ Az államháztartásról szóló törvény 67. §. /3/ bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a /2/-/4/ bekezdés szerint állapítja meg.

/2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények egy címet alkotnak melyek felsorolását a 2.sz. melléklet tartalmazza.

/3/ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

/4/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások (beleértve a kisebbségi önkormányzat kiadásait is) a 3. sz. melléklet szerinti felsorolásban külön címet (feladatot) alkotnak.

  1. §.

/1/ A képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is – 2008. évi együttes költségvetését

432.928.ezer Ft. bevétellel és kiadással

e z e n b e l ü l

162.294.ezer Ft. személyi juttatással,

50.782.ezer Ft. munkaadót terhelő járulékkal,

78.828.ezer Ft. dologi kiadással,

90.035.ezer Ft. pénzeszközátadással, egyéb

támogatással, (ebből felhalmozási c. 660),

16.380.ezer Ft. felhalmozási – felújítási kiadással,

34.609.ezer Ft. működési célú hitel visszafizetéssel és

81 fő létszámkerettel

állapítja meg.

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott együttes költségvetésből a helyi kisebbségi önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási előirányzata

555.ezer Ft. , mely a 3. sz. melléklet III. pontja

szerint oszlik meg

  1. §.

A 3. §-ban meghatározott bevételi összegek forrásonkénti megbontását és a kiadások címenkénti főösszegeit, valamint a költségvetési létszámkeretet az 1.számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza.

  1. §.

A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési létszámkeretet a 2.számú melléklet szerit állapítja meg.

  1. §.

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásait, továbbá a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi működési és egyéb kiadásait címenként (feladatonként), valamint a költségvetési létszámkeretet a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg.

  1. §.

A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2008. évi működési célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4.számú melléklet adja meg.

8. §.

A helyi önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5.számú melléklet adja meg. A kisebbségi önkormányzatnak felhalmozási célú bevétele és kiadása nincs.

9. §.

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2008. évi felhalmozási, felújítási előirányzatát a 6.számú melléklet szerint határozza meg.

10. §.

A helyi önkormányzat 2008. évre tervezett költségvetési létszámkeretének részletezését a 7.számú melléklet tartalmazza. A kisebbségi önkormányzatnak létszámkerete nincs.

11. §.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének három évre előre tekintő prognózisát (mérlegét) a 8.számú melléklet szerint fogadja el.

12.§.

A helyi önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat és azok rendjét a 9. számú melléklet tartalmazza.

13. §.

Az önkormányzat 2008. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet mutatja.

14.§.

Az államháztartásról szóló törvény 108.§./1/ bekezdése alapján a képviselő-testület 7.000.e.Ft. összegben határozza meg azt az értékhatárt, amely felett az önkormányzati vagyont csak nyilvános versenytárgyalás keretében lehet értékesíteni, vagy használatba adni.

15. §.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására. Felhívja figyelmét, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsa az önkormányzat pénzeinek takarékos, hatékony felhasználását.

16. §.

/1/ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

/2/ A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosítható.

/3/ A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a helyi önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

17. §.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba ,- rendelkezéseit azonban 2008. január 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Fábiánháza, 2008. február hó 19. nap.

/: P a p p Tamás :/ /: T ó t h Miklós :/

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2008. február hó 22. napján került kihirdetésre.

/: T ó t h Miklós :/

jegyző

1. számú melléklet

Az 1/2008. (II. 22.) rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat 2008. évi tervezett bevételeiről és

kiadásairól

ezer Ft-ban

Sorszám M e g n e v e z é s Előirányzat összege

I. MŰKÖDÉSI B E V É T E L E K :

1.) Intézményi működési bevételek

a.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek. 30

b.) egyéb saját bevétel 11600

-szolgáltatások ellenértéke, egyéb bevételek 992

-bérleti és lízingdíj bevételek 1020

-intézményi ellátási díjak 5444

-alkalmazottak térítése 4144

c.) ÁFA bevételek 1000

-kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja 1000

d.) hozam és kamatbevételek 5

– egyéb államházt.-on kívüli kamat 5

1.) Intézményi működési bevételek összesen: (a-d) 12635

2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók 7300

– magánszemélyek kommunális adója 4200

– helyi iparűzési adó 3100

________________________________________________________________________

2.2. Átengedett, központi adók 72974

– SZJA helyben maradó rész 8% 5411

– SZJA jövedelemkülönbs.mérséklésére 63563

– gépjárműadó 4000

2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. – 2.2.) 80274

==================================================================

I. Működési bevételek összesen: (1-2) 92909

===================================================================

II. TÁMOGATÁSOK:

Önkormányzatok költségvetési támogatása:

1.) Normatív hozzájárulások

a.) Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok 2823

(1974 fő x 1430.-Ft)

b.) Tömegközlekedési feladatok 1017

(1974 fő x 515.-Ft)

c.) Helyi közművelődési feladatok 2241

(1974 fő x 1135.-Ft)

d.) Társadalmi-gazd-i és infrastrukt.szempontból

elm.települési önkorm.feladatai. 9159

(1974 fő x 4640.-Ft)

-2-

e.) Pénzbeli szociális juttatások 28388

f.) Szociális étkeztetés 3301

36 fő x 82000.-Ft 2952

2 fő x 92500.-Ft 185

2 fő x 82000.-Ft 164

g.) Házi segítségnyújtás 6597

30 fő x 190000.-Ft 5700

2 fő x 275000.-Ft 550

2 fő x 173700.- Ft 347

h.) Időskorúak nappali intézm. ellátása 2400

(16 fő x 150000.-Ft)

i.) Óvodai nevelés össz. 16235

8 hónapra 1. nev. év 22fő 3060

8 hónapra 2-3. nev. év 50fő 8160

4 hónapra 1-2. nev. év 46 fő 3145

4 hónapra 3. nev. év 23 fő 1870

j.) Iskolai oktatás összesen: 32045

e b b ő l 8 hónapra:

– 1-8 évfolyamon 166 fő 21760

4 hónapra

– 1-8 évfolyamon 168 fő 10285

k.) sajátos nevelési igényű gyerekek 1600

– 8 hónapra 9 fő 1152

– 4 hónapra 7 fő 448

l.) ált.isk.napközis,tan,szobai foglalk. 2358

– 8 hónapra 115 fő x 23000.-Ft 1763

– 4 hónapra 93 fő 595

m.) Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások 8843

– óvodában,iskolában kedvezményes étkeztetés

– 8 hónapra 157 fő x 55000.-Ft 5757

– 4 hónapra 157 fő x 55000.-Ft 2878

– 4 hónapra 5. évfoly. kiegészítő tám. 13 fő x 16000= 208

n.) Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1618

– általános támogatás 168

(168 fő x 1000.-Ft)

– ingyenes tankönyvre 1450

( 145 fő x 10000.-Ft)


-3-

1.) Normatív hozzájárulások összesen: (a-n) 118625

2. Központosított előirányzatok

– Kisebbségi önkormányzat támogatása 555

– Bértámogatás 5261

2.) Központosított előirányzatok összesen: 5816

3. Normatív kötött felhasználású támogatások

-pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása

8 hónapra 28 fő x 11700.-Ft 219

4 hónapra 26 fő x 11700.-Ft 101

3.) Normatív kötött felhasználású tám. összesen: 320

4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

a.) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 72010

b.) önk.által szerv.közcélú foglalkoztatás tám. 10720

___________________________________________________________________________

4.) Kieg.támog.egyes szoc.feladatokhoz össz. (a-b) 82730

5.) Egyéb központi támogatás összesen: –

6.) ÖNHIKI támogatás –

===================================================================

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: (1-6) 207491

===================================================================

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek –

===================================================================

IV. Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bevételek

-tám.ért.műk.bev.közp.költségv.szervtől 320

-tám.ért.műk.bev. TB alapból 3570

-tám.ért.műk.bev.elkül.áll.pénz.alapból 1850

-tám. ért. bev. kistérségi társulástól 650

===================================================================

IV. Támogatásértékű bevételek összesen: 6390

===================================================================

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 138

működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

===================================================================

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, –

értékpapírok kibocsátásának bevétele

===================================================================

VII. Hitelek

1.) Működési célú hitelek felvétele 126000

2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele –

===================================================================

VII. Hitelek összesen: (1-2) 126000

==================================================================

Bevételek mindösszesen: (I.-VII.) 432928

==================================================================


-4-

1./ Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása 185581

e b b ő l

– személyi juttatás 105232

– munkaadót terhelő járulékok 33060

– dologi kiadás 43789

– felhalm.kiadás 3500

Költségvetési létszámkeret 45 fő

2./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 76678

e b b ő l

– személyi juttatás 44548

– munkaadót terhelő járulékok 13467

– dologi kiadás 14853

– pénzeszközátadás

– működési 3150
– felhalmozási 660

Költségvetési létszámkeret 15 fő + 9 fő önk. képviselő= 24 fő

3./ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő 135505

nem intézményi kiadások

e b b ő l

– személyi juttatás 12514

– munkaadót terh. járulékok 4230

– dologi kiadás 19656

– pénzeszközátadás, egyéb támogatás 86225

– felhalm.kiadás 12880

Költségvetési létszámkeret 12 fő

___________________________________________________________________________

4.) Helyi kisebbségi önkormányzat 555

– munkaadót terhelő járulék 25

– dologi kiadás 530

___________________________________________________________________________

5.) Működési hitel visszafizetés 34609

6.) Felhalmozási tartalék –

==================================================================

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1-6) 432928

==================================================================

 

2. számú melléklet

Az 1/2008. /II. 22./ rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó

intézményei 2008.évi bevételi és kiadási előirányzatainak megoszlása

e. Ft-ban

Sor.

szám

M e g n e v e z é s

Kv-i

Létszám-

Keret

Bevétel

Kiadás

E b b ő l

Személyi

juttatás

m.a.terh.

járulékok

Dologi

kiadás

Felhalm.

kiadás

1.)

Ált. Müv. Központ. össz.

– iskolai oktatás

– napköziotth. ell.

27

23

4

105666

92384

13282

69846

59807

10039

22034

18911

3123

13786

13666

120

2.)

Napköziotth.Óvoda össz.

– óvodai nevelés,isk.elő.

– iskolai étkeztetés

– óvodai étkeztetés

– munkahelyi étkeztetés

15

9

6

8320

2385

293

5642

69085

37751

19677

6162

5495

29637

21548

5653

1218

1218

9218

6703

1757

379

379

26730

6000

12267

4565

3898

3500

3500

3.)

Gondozási Központ

– öregek nappali szoc.ell.

– házi segítségnyújtás

– szoc. étkeztetés

3

1

2

2766

450

2316

10830

4155

3688

2987

5749

2423

2717

609

1808

761

858

189

3273

971

113

2189

Ö S S Z E S E N: ( 1-3)

45

11086

185581

105232

33060

43789

3500

3. számú melléklet

Az 1./2008. /II. 22./ rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008. évi kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-

Szám

M e g n e v e z é s Kv-i

létszám-

keret

Kiadás E b b ő l

Személyi

juttatás

Munkaadót

terh.jár.

Dologi

kiadás

Pénzeszk.áta.

egyéb tám.

Felhalmozási

kiadás

I.

Polgármesteri Hivatal igazgatási

kiadásai

15

+

9 képviselő

76678

44548

13467

14853

Felh.: 660

Műk: 3150

Össz.: 3810

II.

Polgármesteri Hivatal költségveté-

sében szereplő nem intézményi kiad.

1.) Város és községgazdálkodás

2.) Védőnői Szolgálat

3.) Közvilágítás

11

1

30750

4250

7920

9400

3114

3265

965

5205

171

7920

12880

4.) Települési vízellátás

1200

1200

5.) Települési hulladékkezelés

6.) Rendszeres pénzbeli ellát.

– pénzbeli gyermekvéd. tám.

– rendsz. szoc. segélyek

– ápolási díj

– időskorúak járadéka

– norm. lakásfenntart. támogatás

– egyéb rendsz. segélyek

7.) Nem rendszeres pénzb. ellátások

5160

83760

3295

63040

3427

325

12400

1273

2465

5160

83760

3295

63040

3427

325

12400

1273

2465

II. ÖSSZESEN: ( 1-7.) 12

135505

12514

4230

19656

86225

12880

III. Helyi Kisebbségi Önkorm. kiadásai

555

25

530

MINDÖSSZESEN: ( I. – III.) 27 + 9. önk. kép

136060

12514

4255

20186

86225

12880

 

4. számú melléklet

Az 1/2008. /II. 22./ rendelethez

Fábiánháza Község Önkormányzatának 2008. évi működési célú bevételeinek és kiadásaink mérlege

e. Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Bevételek:

1.

Intézményi, működési bevételek

12635

2.

Sajátos működési bevételek

76074

3.

Átvett pénzeszközök

6528

4.

Költségvetési támogatások

194651

5.

Működési hitel

126000

6.

Előző évi pénzmaradvány műk.része

Bevételek összesen: (1-6)

ebből : CKÖ bevétele

415888

555

Kiadások:

7.

Személyi juttatások

162294

8.

Munkaadót terhelő járulékok

50782

9.

Dologi kiadások

78828

10.

Pénzeszk. átad. egyéb támog.

89375

11.

Működési hitel visszafizetés

34609

Kiadások összesen: (7-11)

ebből: CKÖ kiadása

415888

555

 

5. számú melléklet

Az 1/2008. (II. 22.) rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg.

e. Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

1.

2.

BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

Társ.gazd.szempontból elmaradott települések támogatására az önkormányzatnak az SZJA-ból való részesedése (100 %)

9159

3.

Lakáshoz jutás és lakásfenntartás jogcímen az önkormányzatot megillető SZJA

3681

4.

Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a

4200

Felhalmozási célú bevételek összesen:

17040

1.

KIADÁSOK

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

– Első lakáshoz jutók támogatása 600

– Felhalm.c. pénzeszközátadás önkorm.-nak 60

– Lakossági közműfejlesztési támogatás –

660

2.

Felhalmozási kiadások (részletezve 6. sz. mellékleten)

11380

3.

Felújítási kiadások (részletezve 6.sz. mellékleten)

5000

4.

Felhalmozási tartalék

Felhalmozási célú kiadások összesen (1-4):

17040

 

6. számú melléklet

Az 1/2008. /II. 22./ rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat 2008. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól.

e. Ft.-ban

Sor-

szám

M e g n e v e z é s Intézmény K i a d á s
ÁFA nélkül ÁFA Összesen

I.

Beruházások

Kerékpárút terv

Belvízrendezési terv

Művelődési és vendégház terv

Szennyvízberuházás saját erő

Község

Község

Község

Község

833

1250

733

6667

167

250

147

1333

1000

1500

880

8000

I.

Beruházások ö s s z e s e n :

9483

1897

11380

II.

Felújítások

Óvoda tetőszigetelés

Orvosi rendelő felújítás

saját erő

Óvoda

Község

2917

1250

583

250

3500

1500

II.

Felújítások ö s s z e s e n :

4167

833

5000

Felhalm. felúj. összesen: (I.-II.)

13650

2730

16380

 

7. számú melléklet

Az 1/2008./II. 22./ rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat 2008. évre tervezett létszámadatainak részletezése

Polgármesteri Hivatal 1 fő polgármester

1 fő jegyző

7 fő igazgatási, pénzügyi előadó

5 fő egyéb bérr.hat.a.t.

1 fő 4 ó. részm.id. e. bérr.

____________________________

15 fő összesen

9 fő önkormányzati képviselő

Általános Művelődési Központ

22 fő tanár, tanító, napközis nevelő

1 fő könyvtáros

3 fő takarítónő

1 fő megbízási díjas

______________________________

27 fő összesen

Óvoda:

6 fő óvónő

3 fő dajka

1 fő élelmezésvezető

1 fő szakács

4 fő konyhai dolgozó

______________________________

15 fő összesen

Gondozási Központ 1 fő idősek klubja

2 fő házi segítségnyújtás

______________________________

3 fő összesen

Szakfeladaton tervezett:

1 fő védőnő

10 fő közcélú,

1 fő közhasznú fogl.

_____________________________

12 fő összesen

_____________________________________________________________________

MINDÖSSZESEN: 70 fő teljes munkaidős

1 fő részmunkaidős ( 4 órás)

1 fő megbízási díjas

9 fő önkormányzati képviselő

___________________________________________________________

81 fő összesen
8. számú melléklet

Az 1/2008. /II. 22./ rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2008-2009-2010.évi prognózisáról

Ezer Ft.

Megnevezés

Sor-szám

2007. évre

2008. évre

2009. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

12635

13200

13900

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

7100

7400

7800

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

03

276465

290300

304800

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

138

Támogatásértékű működési bevétel

05

6390

6500

6800

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Rövid lejáratú hitel

08

126000

217600

308900

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

Működési célú bevételek összesen (01+….+10)

11

428728

535000

642200

Személyi juttatások

12

162294

167100

172200

Munkaadókat terhelő járulékok

13

50782

52200

53900

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

73628

76600

78900

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

88685

93100

97800

Támogatásértékű működési kiadás

16

690

700

700

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

34609

126000

217600

Rövid lejáratú hitel kamata

21

5200

6000

7000

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+….+23)

24

415888

521700

628100

 

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

4200

4300

4400

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Skip to content