FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (III.29.) KT.számú 8/1998. (XII.14.) KT. számú rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt RENDELETE

 Az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról.

—————————————————————-

 

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésében foglaltak alapján és a lakáscélú támogatásokról szóló többször módosított 106/1988.(XII.26.) MT. rendelet 10. §. /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

 

A rendelet célja

 

1. §.

E rendelet célja, hogy az arra rászoruló fiatal házasok részére első lakásuk megszerzéséhez anyagi támogatást nyújtson.

 

A támogatásban részesíthetők köre

 

2. §.

/1/ Helyi önkormányzati támogatásban azok az ara rászoruló

 

a.)   magyar állampolgárok,

b.)  állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak,

c.)   magyar hatóság által menekültként elismert

 

személyek részesíthetők, akik fiatal házastársak és legalább egyikük magyar     állampolgár, aki legalább 5 éves állandó bejelentett fábiánházi lakóhellyel rendelkezik.

 

/2/ Házastársak kizárólag együtt részesíthetők helyi támogatásban és csak akkor, ha a támogatással érintett ingatlanon mindketten egymás között egyenlő arányu tulajdoni illetőséget szereznek.

 

A hely támogatás felhasználása

 

3. §.

Helyi támogatás nyújtható a Fábiánháza Község közigazgatási területén lévő

 

 

 

 

a.)   magántulajdonú  lakóház építéséhez,

b.)  magántulajdonban álló új, használt vagy értékesítés céljára épített lakás vásárlására.

 

A támogatás formája és mértéke

 

4. §.

/1/ A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

/2/ A támogatás mértéke:

a./ lakóház építése esetén, amennyiben szociálpolitikai kedvezmény igénybe vehető, a kedvezménnyel csökkentett építési költség maximum 15 %-a, legfeljebb 150.000.-Ft.,

b./ lakóház építése esetén, amennyiben szociálpolitikai kedvezmény nem vehető igénybe az építési költség maximum 20 %-a, legfeljebb 150.000.-Ft.,

c./ lakásvásárlás esetén a vételár maximum 20 %-a, legfeljebb 150.000.-Ft.

 

Kizáró okok

 

5. §.

/1/ Nem adható támogatás azoknak a házastársaknak akiknek, vagy a velük együttlakó, illetve együtt költöző személyek valamelyikének

 

a./ lakhatása az ország területén bármilyen módon – tulajdonjoga, tulajdoni illetősége, holtig tartó haszonélvezeti joga, állandó használati jog révén, – megoldott, vagy megoldott volt.

b./ az ország területén összesen legalább 1 M Ft-ot érő ingó, vagy ingatlan vagyonuk van, vagy 3 éven belül volt.

 

/2/ Nem adható támogatás  ha,

 

a./ a kérelmezők, vagy a velük együttlakó személyek valamelyikét korábban bármely önkormányzat lakáscélú támogatásban részesítette,

b./ a megvásárolni, építeni kívánt lakás szobaszáma meghaladja a többször módosított 106/1988.(XII.26.) MT. rendelet 1. §. /7/ bekezdésében meghatározott méltányolható lakásigény felső határát,

c./ a kérelem benyújtásakor lakásépítés esetén a támogatást kérők lakás használatbavételi engedéllyel rendelkeznek,

d./  a kérelmezők a lakás vételárát teljes egészében kiegyenlítették

e./ a képviselő-testület által lakástámogatás céljára biztosított éves keretösszeg elfogyott,

f./ a kérelmezők és a velük együttlakó, együttköltöző személyek számát figyelembevéve

– az egy főre eső havi nettó átlagos jövedelem a mindenkori minimálbért meghaladja.

/3/ Megtagadható a támogatás odaítélése akkor is, ha a kérelmezők vagy a velük együtt lakó, együttköltöző személyek foglalkozása, tevékenysége, életvitele, stb. folytán megállapítható, hogy lakásgondjukat önkormányzati támogatás nélkül is képesek megoldani.

 

Támogatás visszafizetése

 

6. §.

A támogatás visszafizetése annak mindenkori törvényes kamatival egy összegben esedékessé válik, ha a támogatásban részesítettek

 

a./ a támogatásban részesítésüket valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával vagy más módon befolyásolták,

b./ a támogatás összegét a rendeletben rögzített céltól eltérően használták fel,

c./ a támogatással érintett lakásra vonatkozó tulajdonjoguknak az ingatlannyilvántartásba való bejegyeztetéséről, a támogatás felvételétől számított 30 napon belül nem gondoskodnak,

d./ a lakás építését a jogerős építési engedélyben meghatározott határidőn belül nem kezdik meg, vagy attól engedély nélkül eltérnek,

e./ a lakást a támogatás kézhezvételétől számított 5 éven belül elidegenítik és helyette más lakást nem építenek, illetve vásárolnak,

f./ a támogatás kézhezvételétől számított 3 éven belül beépítési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, – használatbavételi engedéllyel nem rendelkeznek.

 

Eljárási szabályok

 

1.     §.

/1/ Lakáscélú támogatással kapcsolatos ügyekben kérelemre a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága  (továbbiakban: SZEB) és a Polgármesteri Hivatal együttes javaslatára a képviselő-testület dönt.

/2/ A kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni, melyhez csatolni kell az abban megjelölt mellékleteket.

/3/1 A hivatal a SZEB véleményét is figyelembe véve elkészíti a támogatásra javasoltak névsorát és azt döntés végett beterjeszti a képviselő-testületnek, feltüntetve a javasolt támogatás mértékét is.

/4/ A képviselő-testület döntéséről az igénylőket értesíteni kell.

/5/ Támogatás megítélése esetén a jogosultakkal a Polgármesteri Hivatalnak a Ptk. szabályait alkalmazva e rendelet feltételeit is rögzítő, támogatási szerződést kell kötni.

/6/ A Polgármesteri Hivatal a támogatási szerződés megkötését követően köteles a megítélt támogatást 30 napon belül jogosultak részére kifizetni.

 

______________________________________

1.     8/1998.(XII.14.) KT. számú rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.  Hatályos: 1998.12.14-től.

 

 

2.     §.

/1/ A szociális és Egészségügyi Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint fejti ki tevékenységét.

/2/ A  SZEB tagjai,

– közreműködnek a támogatásra javasoltak névsorának elkészítésében, az igénylők jövedelmi, vagyoni és szociális viszonyainak, valamint az egyes igényjogosultságra  vonatkozó bejelentések helyszíni megvizsgálásában, a kérelmekhez csatolt különböző igazolások felülvizsgálatában.

2

 

Vegyes és értelmező rendelkezések

 

3.     §.

A Polgármesteri Hivatal a támogatási szerződésben foglaltak betartását, a megítélt támogatások felhasználását figyelemmel kíséri. Ennek során megállapításairól, valamint a támogatás céljára elkülönített keretösszeg egyenlegéről folyamatosan tájékoztatja a SZEB-ot, valamint a képviselő-testületet.

 

4.     §.

E rendelet alkalmazásában:

 

1. Jövedelem: a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték /bevétel/ munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül.

2. Jövedelemszámítás módja: gyermekkel még nem rendelkező fiatal házasok esetén, ha az egy főre eső jövedelem meghaladná a mindenkori minimálbért, akkor az egy főre eső jövedelmet úgy kell számítani, mintha már egy gyermek megszületett volna.

A havi jövedelem számításánál rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap havi átlagát, egyéb jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy év jövedelmének 1/12 részére kell figyelemmel lenni.

3. Fiatal házasok: akik 35. életévüket külön-külön nem töltötték be.

4. Együttköltöző: a támogatást kérő és közeli hozzátartozója: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő,

valamint a testvér, továbbá az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, aki a támogatással érintett lakásba költözik.

________________________________

2.    8/1998. (XII.14.) KT. számú rendelet 2. §. /2/ bekezdésével hatályon kívül helyezett szöveg.

Hatálytalan:  19998. december 14-től.

 

5. Együttlakó:   mindaz a személy, aki együttköltözik és legalább 1 éve a támogatást kérővel azonos címen lakik.

 

5.     §.

Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, többször módosított 1957. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

6.     §

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Fábiánháza Község Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról és felhasználásáról szóló, többször módosított 3/1991. (IV.26.) KT. számú rendelete hatályát veszti.

/2/ E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a támogatás iránti kérelmet a rendelet hatálybalépését megelőzően terjesztették elő.

/3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kihirdetésének napját és módját a rendelet eredeti példányán fel kell tüntetni.

 

A kihirdetés napja: Fábiánháza, 1996. március hó 29. nap

 

K.m.f.

 

/: P a p p     Tamás  sk. :/                                                 /:  T ó t h   Miklós sk.  :/

polgármester                                                                           jegyző

 

 

——————————————————————————————————–

 

 

 

 

Az egységes szerkezet hiteléül:     Tóth Miklós

Jegyző

Skip to content