FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2005.(II.25.) RENDELETE

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás

kötelező igénybevételéről

 

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

 

1. §.

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.

Általános rendelkezések

 

2.  §.

(1) A rendelet területi hatálya Fábiánháza Község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya valamennyi ingatlan tulajdonosára, tulajdonosi közösségére, kezelőjére, használójára (továbbiakban: tulajdonos) kiterjed, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes személy, jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékokra.

Értelmező rendelkezések

 

3. §.

E rendelet alkalmazásában:

 

(1) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (pl: a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, kerti és  járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa, valamint a lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, ha az összes hulladék mennyisége nem haladja meg a 4 l/fő/nap normatívával kiszámított hulladék mennyiségét), illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.

(2) Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete, vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a szolgáltató gondoskodik.

(3) Egyéb települési szilárd hulladék: A gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék.

(4) Veszélyes hulladék: A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 2.számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, ill. ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék.

(5) Ingatlantulajdonos: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek , illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában, vagy használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.

(6) Hulladékkezelő telep: A települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, hasznosítására, vagy ártalmatlanítására szolgáló telephelye.

(7) Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): Az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladék átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely.

(8) Hulladékkezelő: Aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és ártalmatlanítja.

(9) Hulladékkezelési tevékenység: A hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

(10) Gyűjtés: A települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása, a további kezelésre történő elszállítás érdekében.

(11) Begyűjtés: A települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosának, vagy a begyűjtőnek a telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén.

(12) Szolgáltató: A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.

(13) Közszolgáltatási díj: Az ingatlan tulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben  meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj, amely  tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító  helyen történő elhelyezésének díjhányadát is.

 

A kötelező közszolgáltatás megszervezése, tartalma

 

4. §.

(1) Fábiánháza Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki:

a.       A közterületen keletkező továbbá a tulajdonos által a közszolgáltató eszközeihez rendszeresített és a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, ill. alkalmi elszállítására,

b.       Az ingatlanon összegyűjtött, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén  –  történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására.

c.        A települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére.

d.       Az a.   és   b.  pontokon foglaltak szerint gyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék ártalmatlanítására.

(3) Fábiánháza Község közigazgatási területén a (2) bekezdésben foglalt közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan a képviselő-testület által kiírt nyilvános pályázat eredményeként az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Becker-Pannónia Kft. Hatvan, Esze T. u. 2.sz. (továbbiakban: közszolgáltató) jogosult 2015. március 01-ig, illetve a Nagyecsed Városban megépülő hulladéklerakó beüzemelésének idejéig.

(4) A közszolgáltatással érintett terület leírását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

A települési szilárd hulladék elhelyezése

 

1.     §.

A közszolgáltató a Fábiánháza Község  közigazgatási területén gyűjtött és elszállítás céljából átvett települési szilárd hulladékot az erre a célra kijelölt és a közszolgáltató által működtetett – a mátészalkai 074/5 hrsz-ú, természetben Mátészalka, Ecsedi úton lévő – hulladéklerakóban, illetve a közszolgáltató által működtetett  hulladékudvarban helyezheti el, ártalmatlaníthatja, illetőleg hasznosíthatja a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával. A hulladéklerakó szabályszerű működtetéséről a közszolgáltató köteles gondoskodni.

 

 

Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

 

6. §.

Az önkormányzatnak a közszolgáltatással összefüggő feladata különösen:

 

a.     A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése.

b.     A közszolgáltató kiválasztására pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a közszolgáltató kijelölése, a közszolgáltatóval a kötelező közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése,

c.      A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás díjának megállapítása.

d.     A települési szilárd hulladék ártalmatlanítására, ill. hasznosítására szolgáló ártalmatlanító hely megjelölése.

e.     A kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő – egyéb jogszabályokban nem rendezett  –  önkormányzati hatósági jogok gyakorlása.

f.       A szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a közszolgáltató tevékenységének segítése.

 

A közszolgáltatás ellátásnak rendje, módja

 

1.     §.

(1) A kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszonyt a tulajdonos és a közszolgáltató között a közszolgáltatás igénybevételének ténye, ill. a tulajdonos mulasztása esetén a közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítésére ráutaló magatartása hozza létre. A teljesítésre ráutaló magatartásnak minősül a közszolgáltató részéről a települési szilárd hulladék elszállításának megkísérlése.

(2) Az ingatlan tulajdonosa (használója, bérlője) közszolgáltatási szerződéskötési kötelezettségének köteles eleget tenni, az ehhez szükséges adatokat a közszolgáltatást nyújtó részére átadni.

(3) A közszolgáltatást nyújtó a szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, illetve a díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az ingatlan tulajdonosának (használójának, bérlőjének) azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve).

(4) A szolgáltatónak tilos a személyes adatok kezelése során korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet alkalmaznia.

(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely a rendelet 11. §-a alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni és az ott meghatározott nyilvántartásban szerepel vagy szerepelnie kellene, a közszolgáltatás  teljesítésére írásbeli szerződést köt a közszolgáltatóval.

(3) Ha a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás lényeges feltételeiben változás áll be, a közszolgáltató haladéktalanul – a változás bekövetkezte előtt – írásban köteles a tulajdonost értesíteni.

 

2.     §.

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt települési szilárd hulladék sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt a tulajdonos írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal.

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos ezt írásban haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni.

3.     §.

A szolgáltató a tulajdonossal szemben a teljesítést csak jogszabályban vagy a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, korlátozhatja ill. tagadhatja meg.

 

4.     §.

(1) Aki közterületen közterület-használati engedélyhez kötött olyan árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez vagy kíván végezni, amellyel összefüggésben kötelező közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezik, köteles ezt a közszolgáltatónak bejelenteni, és a közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység  időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni.

(2) A közterület rendeltetésszerű nyilvános használata során keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról a képviselő-testület gondoskodik a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján.

 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

 

5.     §.

(1) A 4. §. (2) bekezdésében meghatározott közszolgáltatást a tulajdonos a jelen rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni, és a szolgáltató részére a közszolgáltatás ellenértékét (díjat) megfizetni, kivéve ha:

 

a.     jogszabály vagy hatósági határozat ettől eltérően rendelkezik,

b.     a beépítetlen ingatlanon települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyűlik fel.

(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről

a.     a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.) 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy

b.     a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – a környezetvédelmi hatóság által igazoltan – környezetvédelmi szempontból a Hgt. 13. §-ában meghatározottnál lényegesen kedvezőbb megoldást eredményez.

(3) A közszolgáltatás igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetekről a jegyző nyilvántartást vezet.

6.     §.

(1) A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy a hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa.

(2) A tulajdonos az ingatlanon települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel, és az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezheti ki.

(3) A települési szilárd hulladékot a tulajdonos az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni köteles.

(4) A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át, és kizárólag a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe.

(5) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásáig úgy kell gyűjtenie, tárolnia, illetve kezelnie, hogy az mások testi épségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település környezetét ne szennyezze, a település növény- és állatvilágát ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(6) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltás esetén a bejelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli.

A közszolgáltató kötelezettségei

 

7.     §.

(1) A közszolgáltató kötelessége a jelen rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint –  a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére köteles vagy azt igénybe vevő tulajdonosoktól a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és általa rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben gyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása, valamint a kijelölt hulladéklerakóba történő elhelyezése és ártalmatlanítása.

(2) A közszolgáltató a jogszabályokban valamint a jelen rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.

(3) A közszolgáltató köteles a képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a tárgyévet követő március 31-ig.

(4) A közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, a  közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.

(5) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék elszállítását legalább kéthetenként egy alkalommal köteles elvégezni a közszolgáltatásba bevont területről. Az elszállításnak azonos napon kell történnie. Amennyiben a szállítási nap        ünnepnapra esik, a szállítás az azt megelőző napon esedékes. Többnapos ünnep esetén a közszolgáltató köteles a szállítás napját – annak várható időpontját megelőzően legalább 5 nappal  – közölni a jegyzővel, aki a szállítás időpontját a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel teszi közzé.

 

 

A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei

 

8.     §.

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el.

(2) A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a.     a közszolgáltatás megnevezését, időtartamát,

b.     a teljesítés helyét,

c.      a díjmegállapítás szabályait,

d.     a közszolgáltatás igénybevételének és a közszolgáltatás nyújtásának szabályait,

e.     a közszolgáltató és az önkormányzat kötelezettségeit,

f.       a közszolgáltatás finanszírozásának elveit, módszereit,

g.     a szerződés módosításának, felmondásának szabályait.

 

 

A gyűjtőtartályok rendelkezésre bocsátásával, használatával,

elhelyezésével kapcsolatos jogok és kötelességek

 

9.     §.

(1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállításra való átadása céljára olyan szabványos gyűjtőtartályt köteles használni, amely a közszolgáltató által rendszeresített  célgépbe beüríthető, ill. azzal elszállítható.

(2) Amennyiben a tulajdonos nem rendelkezik saját tulajdonú szabványos gyűjtőtartállyal, úgy  a közszolgáltató köteles kérelmére a szabványos gyűjtőtartályokból legalább 1 db-ot a rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül. A tulajdonos vagy megbízottja a gyűjtőtartály átvételét aláírásával köteles igazolni.

(3) A rendelkezésre bocsátott gyűjtőtartály a közszolgáltató tulajdonát képezi, használatáért a tulajdonos a jelen rendeletben meghatározott  mértékű díjat köteles fizetni.

(4) A tulajdonos köteles a közszolgáltatónak írásban három nappal korábban bejelenteni, ha ingatlanán a kötelező közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék mennyiségét jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a települési szilárd hulladék megfelelő gyűjtéséhez, ill. elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőtartályt, ill. a hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt bocsát a tulajdonos rendelkezésére.

10. §.

(1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőtartályt a tulajdonos az ingatlanon belül köteles tárolni. A gyűjtőtartályt közterületen csak közterület-használati engedély alapján lehet folyamatosan tartani.

(2) A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időben a közterületen, az elszállítást végző járművel megközelíthető és a leürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőtartály nem akadályozhatja a gépjármű,- és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás előidézésének veszélyével.

(3) A tulajdonos köteles a rendelkezésére bocsátott gyűjtőtartályt szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni. A közterületen kihelyezett i.. intézményeknél elhelyezett konténerek tisztításáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőtartály szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról a közszolgáltató gondoskodik. A gyűjtőtartály rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett károkat – a közszolgáltató erre irányuló felszólításától számított 30 napon belül – az a személy téríti meg a közszolgáltatónak, aki a gyűjtőtartályt a 15. §. (2) bekezdésének megfelelően átvette.

17. §.

(1) A tulajdonos a rendelkezésre bocsátott gyűjtőtartályban a települési szilárd hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy az a hulladék elszállítása során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza.

(2) Ha a gyűjtőtartályban olyan hulladékot helyeztek el, amely összetömörödött vagy befagyott, ill. a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tartályt az előírt technológiával üríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a tartályt üríthetővé tenni, és az esetlegesen okozott kárt megtéríteni.

 

18. §.

A gyűjtőtartályban nem helyezhető el veszélyes hulladék, folyékony hulladék, állati tetem, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy mérgező anyag, robbanásveszélyes anyag, olyan hulladék, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét vagy  begyűjtése során a közszolgáltató által rendszeresített célgép műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ill. az ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet.

 

19. §.

Az átvétel illetve ürítés alkalmával beszennyeződött közterület megtisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

 

A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása

 

20. §.

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha:

a.     nem a közszolgáltató célgépéhez rendszeresített, ill. a közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésre bocsátott gyűjtőtartályban kerül átadásra a települési szilárd hulladék,

b.     a gyűjtőtartály szállítás céljából történő kihelyezése nem felel meg a 16. §. (2) bekezdésben foglaltaknak,

c.      érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály a 18. §-ban említett anyagot tartalmaz,

d.     vis maior (pl. időjárási helyzet, elemi csapás, tűzeset stb.) miatt a közszolgáltatásba bevont terület megközelíthetetlen.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost haladéktalanul köteles értesíteni az elszállítás megtagadásának tényéről és okáról. Ha az elszállítás megtagadását előidézők ok a tulajdonos érdekkörében merült fel, a tulajdonos a megtagadási okot maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodik. Ha a tulajdonos e kötelezettségének a  települési szilárd hulladék elszállításának újabb időpontjáig nem tesz eleget, a közszolgáltató a tulajdonos költségére és felelősségére az elszállítás megtagadására okot adó

körülményt megszüntetni vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a tulajdonos köteles viselni.

 

 

A lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladékkal  kapcsolatos

jogok és kötelezettségek

 

21. §

(1) A közszolgáltató évente kettő alkalommal a közszolgáltatás keretében, külön díj felszámítása nélkül az önkormányzattal előre egyeztetett időpontban lomtalanítás keretében gondoskodik a lakosságnál keletkezett, a rendszeres elszállításra használatos gyűjtőtartályokban el nem helyezhető hulladék begyűjtéséről és elszállításáról.

(2) A lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladékot a tulajdonos a közszolgáltató által meghatározott időpontban helyezheti el elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató hirdetményében megjelölt.

(3) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy a jármű,- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 

A közszolgáltatás díja, a díjmentességre vonatkozó szabályok

 

22. §.

(1) A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás teljesítéséért a közszolgáltatónak vagy az általa megbízott díjbeszedőnek közszolgáltatási szemétdíjat köteles fizetni. A közszolgáltatási szemétdíj magában foglalja az évente kettő alkalommal szervezett, lomtalanítás körébe tartozó hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját is. A közszolgáltatási szemétdíj  egységnyi díjtételeit a rendelet 2.számú melléklete tartalmazza.

(2) A települési szilárd hulladék meghatározott gyűjtési gyakoriságú elszállításához szükséges gyűjtőtartályok űrtartalmának ill. mennyiségének megállapításánál az ingatlanon keletkezett  hulladékot kell figyelembe venni azzal, hogy a közszolgáltató által rendszeresített célgéppel üríthető, ill. szállítható legkisebb szabványos gyűjtőtartályból minden tulajdonos az adott ingatlanon legalább 1-et köteles igénybe venni, ill. használni.

(3) A közszolgáltatási szemétdíjat a közszolgáltató által az ingatlanra kihelyezett, ill. a tulajdonos által az ingatlanon használt gyűjtőtartályok számának, az adott típusú tartályok egyszeri ürítési díjának és a havi ürítések számának szorzataként kell meghatározni.

23. §.

(1) A közszolgáltatási szemétdíj megváltoztatására a közszolgáltató minden év november 30-ig díjmódosítási javaslatot nyújthat be, melyet az önkormányzat

képviselő-testülete elé kell terjeszteni. A mindenkori közszolgáltatási szemétdíjat a képviselő-testület rendeletben állapítja meg.

(2) A közszolgáltatási szemétdíjat az elvégzett közszolgáltatással arányosan

a.     a közszolgáltatás jellegét,

b.     a kezelt hulladék mennyiségét és minőségét,

c.      a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordításaihoz és a működés fejleszthető fenntartásához szükséges költségeket – beleértve a szolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a szolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségeit,- külön-külön meghatározva a szállítás és  begyűjtés, illetve az ártalmatlanítás költségei; utóbbi esetben a díjat, a kezelő létesítmény bezárást és lerakó esetén a bezárást követő utógondozás és 30 évig történő monitorozás költségeit

külön jogszabályban meghatározott módon figyelembe véve kell meghatározni.

 

24. §.

(1) Mentesek a díjfizetési kötelezettség alól mindazok, akik a magánszemélyek kommunális  adójáról szóló helyi önkormányzati rendelet hatálya alá tartoznak.

(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított mentesség 1 db gyűjtőtartályra vonatkozik.

(3) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie a tulajdonosnak arra az időszakra, amely alatt a közszolgáltatás szünetel.

 

25. §.

(1) A közszolgáltatási szemétdíjat a tulajdonos havonta utólag a közszolgáltató vagy megbízottja által kibocsátott számla alapján köteles megfizetni. A díjfizetés a számla kézhezvételét követő 15 napon belül esedékes. Azt a tulajdonost, aki a közszolgáltatási szemétdíjat határidőre nem fizette meg, a  közszolgáltató vagy megbízottja szólítja fel tartozás kiegyenlítésére. A fizetési határidő elmulasztása esetén a közszolgáltató vagy megbízottja a megfizetni elmulasztott összeg után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számít fel.

(2) A díjhátralék behajtását először a közszolgáltató köteles megkísérelni. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. nap után a közszolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása  mellett – a díjhátralékot az önkormányzattól igényelheti.

(3) Ha a díjhátralék behajthatatlan, az önkormányzat a behajthatatlanság tényének megállapítását követő 8 napon belül a díjhátralékot a közszolgáltató részére megtéríti.

(4) Ha a tulajdonos a 24. §. (1) bekezdés alapján mentes a díjfizetés alól, úgy ezen tulajdonosok vonatkozásában a közszolgáltató által havonta kiállított számla alapján az önkormányzat fizeti meg a közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül.

26. §.

(1) A közszolgáltatási szemétdíjat tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos közszolgáltatónál vagy meghatalmazottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a közszolgáltató vagy megbízottja 15 napon belül válaszolni köteles.

(2) Ha a túlszámlázásra vonatkozó kifogásnak a közszolgáltató vagy megbízottja helyet ad, többletösszeget és annak időarányos kamatait a tulajdonosnak – kívánsága szerint – visszafizeti vagy azt az esedékes díjfizetési kötelezettségbe betudja.

(3) Ha a közszolgáltatási szemétdíjat tartalmazó számla bemutatására a közszolgáltatónak vagy megbízottjának felróható okból a havi díjfizetési időszaknál ritkábban kerül sor, a közszolgáltató vagy megbízottja az elmaradt díjat annyi egyenlő részeltben számlázza, ahányszor a számla bemutatását elmulasztotta.

(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, feltéve, hogy a közszolgáltató az elmaradt szolgáltatást az akadály elhárulását  követő legközelebbi gyűjtési napon pótolta.

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos előírások

megtartásának ellenőrzése

 

27. §.

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések megtartásának ellenőrzését – a vonatkozó jogszabályok szerint – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézete végzi.

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szabálysértési ügyekben hatóságként Fábiánháza Község Jegyzője jár el.

 

Szabálysértések

 

28. §.

Szabálysértést követ el és 20.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal, illetve tettenérés esetén 10.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, aki a rendelet 10. §. (1),  11. §. (1)-(2), 12. §., 15. §., 16.§. (1)-(3), 17.§. (2), 19.§., 21.§.(2)-(3) bekezdés szabályait megszegi.

 

29. §.

E rendelet 2005. március hó 01. napján lép hatályba.

 

Kelt: Fábiánháza, 2005. február hó 24. nap

/: Papp Tamás :/                       /: Tóth Miklós :/

polgármester                                jegyző

 

 

Kihirdetési záradék : Ez a rendelet  2005. február hó 25.  napján került kihirdetésre.

 

 

/: Tóth Miklós :/

jegyző

 

 

 

 1.  számú melléklet  

 

az  1/2005. (II.25.) rendelethez

 

 

 

Utcanév  jegyzék

 

 

 

– Kossuth Lajos utca

– Petőfi Sándor utca

– Rákóczi Ferenc utca

– Felszabadulás utca

– Szabadság utca

– Szabadság köz

– Folyópart utca

– Vasvári Pál utca

– Akácfa utca

– Éroldal utca

– Micsurin utca

– Zöldfa utca

– Rózsavölgy utca

– Dankó Pista utca

– Béke utca

– Iskola utca

– Toldi utca

– Lenin utca

– József Attila utca

 

 

2. számú melléklet

 

az 1/2005.(II.25.) rendelethez

 

 

 

 

Közszolgáltatási    d í j t é t e l e k1

 

Kéthetente egyszer történő szállítással és évi kettő

lomtalanítással.

 

 

 

 

Megnevezés

Hulladék gyűjtés, szállítás és elhelyezés díja

Rekultiváció díjelem

Egységnyi díjtételek

1 db ingatlan havi díja, kéthetente történő kukás szállítással

560,43 Ft

6,57 Ft

567 Ft+ÁFA/hó/lakás

1db 110-120l-es kuka ürítési díja:

258,66 Ft

3,03 Ft

261,69 Ft+ÁFA/ürités

1db 1,1m3-es konténer ürítési díja:

1 774,25 Ft

27,75 Ft

1 802 Ft+ÁFA/ürités

1m3-er hulladék szolgáltatási díja:

1 612,77 Ft

25,23 Ft

1 638 Ft+ÁFA/m3

1db megjelölt hulladékszállító zsák (többlethulladékhoz):

156,97 Ft

3,03 Ft

160 Ft+ÁFA/db

1db 1,1m3-es konténer havi használati díja:

1 680,00 Ft

0,00 Ft

1 680 Ft+ÁFA/db/hó

1db 120 literes kuka havi használati díja:

115,00 Ft

0,00 Ft

115 Ft+ÁFA/db/hó

Mátészalkai szeméttelepi elhelyezési , kezelési díj, ügyfél általi egyéb hulladék beszállítása esetén:

1 063,63 Ft

7,37 Ft

1 071 Ft+ÁFA/m3

 

 

 

 

__________________________________

1. 12/2005. (XII.30.) rendelet 1.§-ával megállapított 2006. 01. 01-től hatályos díjtételek.

Skip to content