FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 17.) RENDELETE

Fábiánháza Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének teljesítéséről.

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi VIII.tv. 82.§-a alapján – a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltak figyelembevételével – az önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamit a helyi kisebbségi önkormányzatra, továbbá a helyi önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§.

A címrendet az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2007. ( II. 23.) rendeletének 2. §-a tartalmazza.

3.§

/1/ A képviselő-testület a községi önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

370.398. ezer Ft. teljesített bevétellel,

359.628. ezer Ft. teljesített kiadással,

81 fő átlagos állományi létszámmal

(ebből 9 fő önkormányzati képviselő)

jóváhagyja.

Az /1/ bekezdésben meghatározott költségvetésből a helyi kisebbségi önkormányzat 2007. évi

bevétele: 753. ezer Ft.,

kiadása: 743. ezer Ft.,

pénzmaradványa: 10. ezer Ft.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és a költségvetési létszámkeretet a 2.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

/3/ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadási előirányzatainak teljesítését és költségvetési létszámkeretét a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 4. számú melléklet szerinti mérlegadatokkal elfogadja.

5.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 5. számú melléklet szerinti mérlegadatokkal elfogadja.

6.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2007. év felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését 9.968. ezer Ft. főösszegben, valamint célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerint eszközeit és forrásait a 8. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 297.091. ezer Ft-ban állapítja meg.

9.§.

A képviselő-testület a mérlegben szereplő befektetett eszközök 2007. december 31-i állapot szerinti alakulását és összegét a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel 281.973. ezer Ft. nettó értékben állapítja meg.

10.§.

A képviselő-testület az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek 2007. évi költségvetési pénzmaradványát és ennek felosztását a 10. számú mellékletnek megfelelően kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

11.§.

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

12.§.

E rendelet a kihirdetés napján lép életbe.

Kelt: Fábiánháza, 2008. április hó 15. nap.

/: P a p p Tamás:/ /: T ó t h Miklós :/

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2008. április hó 17. napján került kihirdetésre.

/: T ó t h Miklós:/

jegyző

1. számú melléklet

A 3/2008.(IV. 17.) rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat 2007. évi tervezett bevételeiről és

kiadásairól

ezer Ft-ban

Sorszám M e g n e v e z é s Előirányzat összege

I. MŰKÖDÉSI B E V É T E L E K :

1.) Intézményi működési bevételek

a.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek. –

b.) egyéb saját bevétel 10179

-szolgáltatások ellenértéke 552

-bérleti és lízingdíj bevételek 871

-intézményi ellátási díjak 5440

-alkalmazottak térítése 3316

c.) ÁFA bevételek 3172

-működési 2563

– felhalmozási 609

d.) hozam és kamatbevételek 5

– egyéb államházt.-on kívüli kamat 5

1.) Intézményi működési bevételek összesen: (a-d) 13356

2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók 5999

– magánszemélyek kommunális adója 3812

– helyi iparűzési adó 2187

________________________________________________________________________

2.2. Átengedett, központi adók 172103

– SZJA helyben maradó rész 4386

– SZJA jövedelemkülönbs.mérséklésére 57937

– SZJA normatív m.elosztott rész 106280

– gépjárműadó 3500

2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. – 2.2.) 178102

==================================================================

I. Működési bevételek összesen: (1-2) 191458

===================================================================

II. TÁMOGATÁSOK:

Önkormányzatok költségvetési támogatása:

1.) Normatív hozzájárulások

a.) Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok 2735

(1982 fő x 1380.-Ft)

b.) Tömegközlekedési feladatok 1020

(1982 fő x 515.-Ft)

c.) Helyi közművelődési feladatok 2249

(1982 fő x 1135.-Ft)

d.) Társadalmi-gazd-i és infrastrukt.szempontból

elm.települési önkorm.feladatai. 9117

(1982 fő x 4600.-Ft)

e.) Pénzbeli szociális juttatások 30967

f.) Lakáshoz jutás feladatai 3681


g.) Csaláldsegítés (1982 fő x 250.-Ft) 2 hónap 83

h.) Gyermekjóléti szolgálat (1982 főx 395.-Ft) 2 hónap 130

i.) Szociális étkeztetés 2761

(34 fő x 81200.-Ft)

j.) Házi segítségnyújtás 3791

(34 fő x 111500.-Ft)

k.) Időskoruak nappali intézm. ellátása 2100

(14 fő x 150000.-Ft)

l.) Óvodai nevelés össz. 14424

8 hónapra 9154

4 hónapra 1. nev. év 1530

4 hónapra 2-3. nev. év 3740

m.) Iskolai oktatás összesen: 37310

e b b ő l 8 hónapra:

– 1-4 évfolyamon 11560

– 5-8 évfolyamon 11448

– sajátos nevelési igényű gyerekek 2506

4 hónapra

– 1-8 évfolyamon 11220

– sajátos nevelési igényű gyerekek 576

n.) Hozzájárulások egyéb közokt.feladatokhoz ö. 2762

– ált.isk.napközis,tan,szobai foglalk. 12 hónapra

(115 fő x 23000.-Ft) 2645

– hozzájárulás ped.szakm.szolg.ig.vételéhez 8 hónapra

(163 fő x 720.-Ft) 117

o.) Egyéb hozzájárulások egyes közokt.intézményeket

fenntartó önkorm. feladatellátásához 8 hónapra 2617

(1501-3000 fő lakosságszámú kistelepülések támogatása)

– óvodások 1150

(46 fő x 25000.-Ft)

– ált.iskolai tanulók

1-4 évfolyamon 1467

(59 fő x 25000.-Ft)

p.) Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások 11417

– óvodában,iskolában kedvezményes étkeztetés 9845

– 50 % kedvezménnyel (65 fő x 55000.-Ft) 3575

– 100 % kedvezménnyel ( 120 fő x 55000.-Ft) 6270

– Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1572

– általános támogatás

(172 fő x 1000.-Ft) 172

– sajátos nevelési igényű tanulók

(9 fő x 10000.-Ft) 90

– rendszeres gyermekvéd. tám-ban részesülők

( 117fő x 10000.-Ft) 1210

– 3 és több gyermekes családban élő tanulók

( 10 fő x 10000.-Ft) 100


1.) Normatív hozzájárulások összesen: (a-p) 127164-53503 = 73661

*( az összesből normatív átengedett SZJA 535043e.-Ft)

2. Központosított előirányzatok

– Kisebbségi önkormányzat támogatása 640

– Lakossági közműfej. támogatás 72

– 13. havi illetmény tám. 5638

– felzárkóztatást s. támogat 2978

– közokt. fejl. célok tám. 364

2.) Központosított előirányzatok összesen: 9692

3. Normatív kötött felhasználású támogatások

-pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 331

8 hónapra 218

4 hónapra 113

3.) Normatív kötött felhasználású tám. összesen: 331

4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

a.) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 69564

b.) önk.által szerv.közcélú foglalkoztatás tám. 7489

___________________________________________________________________________

4.) Kieg.támog.egyes szoc.feladatokhoz össz. (a-b) 77.053 – 52.777 24276

* összesből norm. áteng. SZJA 52.777.e. Ft.

5.) Egyéb központi támogatás összesen: 725

– nyári gyermekétkeztetés 725

6.) ÖNHIKI támogatás 46939

===================================================================

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: (1-6) 155624

===================================================================

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 125

===================================================================

IV. Támogatásértékű bevételek

1. Támogatásértékű működési bevételek 6438

-tám.ért.műk.bev.közp.költségv.szervtől 354

-tám.ért.műk.bev. TB alapból 3761

-tám.ért.műk.bev.elkül.áll.pénz.alapból 1673

-tám. ért. bev. kistérségi társulástól 650

2. támogatásértékű felhalmozási bevételek 5000

– Nemzeti Kulturális Alapból 5000

===================================================================

IV. támogatásértékű bevételek összesen: (1-2) 11438

===================================================================

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 127

(működési célú és felhalmozási célú pénzeszközátvétel

államháztartáson kívülről) lakosságtól 127

===================================================================

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, –

értékpapírok kibocsátásának bevétele

===================================================================

VII. Hitelek

1.) Működési célú hitelek felvétele 61066

2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele –

===================================================================

VII. Hitelek összesen: (1-2) 61066

==================================================================

Bevételek mindösszesen: (I.-VII.) 419838

========================================================================


1./ Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása 186581

e b b ő l

– személyi juttatás 102049

– munkaadót terhelő járulékok 32015

– dologi kiadás 43867

– felhalm.kiadás 8650

Költségvetési létszámkeret 47 fő

2./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 73804

e b b ő l

– személyi juttatás 41752

– munkaadót terhelő járulékok 12619

– dologi kiadás 15080

– pénzeszközátadás

– működési 3596
– felhalmozási 732

– felhalmozási kiadás (ÁFA befizetés) 25

Költségvetési létszámkeret 15 fő + 1 fő részmun. Idős

+ 9 fő képviselő

3./ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő 131596

nem intézményi kiadások

e b b ő l

– személyi juttatás 11645

– munkaadót terh. járulékok 4022

– dologi kiadás 20818

– pénzeszközátadás, egyéb támogatás 82661

– felhalm.kiadás 12450

Költségvetési létszámkeret 15 fő

___________________________________________________________________________

4.) Helyi kisebbségi önkormányzat 753

– munkaadót terhelő járulékok 27

– dologi kiadás 646

– műk. célú pénzeszköz átadás 80

___________________________________________________________________________

5.) Működési hitel visszafizetés 26418

6.) Felhalmozási tartalék 686

==================================================================

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1-6) 419838

==================================================================

 

2. számú melléklet

A 3/2008. /IV. 17./ rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó

intézményei 2007.évi bevételi és kiadási előirányzatainak megoszlása

e. Ft-ban

Sor.

szám

M e g n e v e z é s

Kv-i

Létszám-

Keret

Bevétel

Kiadás

E b b ő l

Személyi

juttatás

m.a.terh.

járulékok

Dologi

kiadás

Felhalm.

kiadás

1.)

Ált. Müv. Központ. össz.

– iskolai oktatás

– napköziotth. ell.

27

22

5

108715

95352

13363

66752

56634

10118

20932

17783

3149

16031

15935

96

5000

5000

2.)

Napköziotth.Óvoda össz.

– óvodai nevelés,isk.elő.

– iskolai étkeztetés

– óvodai étkeztetés

– munkahelyi étkeztetés

17

10

7

8342

3149

587

4606

68749

37779

18913

6118

5939

30374

21273

5455

1823

1823

9523

6665

1716

571

571

25202

6341

11592

3724

3545

3650

3500

150

3.)

Gondozási Központ

– öregek nappali szoc.ell.

– házi segítségnyújtás

– szoc. étkeztetés

3

1

2

2692

500

2192

9117

3138

3268

2711

4923

1755

2407

761

1560

557

765

238

2634

826

96

1712

Ö S S Z E S E N: ( 1-3)

47

11034

186581

102049

32015

43867

8650

3. számú melléklet

A 3/2008. /IV. 17./ rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007. évi kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-

Szám

M e g n e v e z é s Kv-i

létszám-

keret

Kiadás E b b ő l

Személyi

juttatás

Munkaadót

terh.jár.

Dologi

kiadás

Pénzeszk.áta.

egyéb tám.

Felhalmozási

kiadás

I.

Polgármesteri Hivatal igazgatási

kiadásai

15

+1.r.m.

+ 9 képv.

73804

41752

12619

15080

732 felh-i

3596 műk-i

25

II.

Polgármesteri Hivatal költségveté-

sében szereplő nem intézményi kiad.

1.) Város és községgazdálkodás

2.) Védőnői Szolgálat

3.) Állategészségügyi tevékenys.

14

1

27504

4425

121

8060

3046

2906

942

4088

437

121

12450

4.) Családsegítés

680

514

166

5.) Közvilágítás

7800

7800

6.) Települési vízellátás

3120

3120

7.) Temetkezési szolgáltatás

210

210

8.) Települési hulladékkezelés

9.) Kisebbségi társulás

5040

35

25

8

5040

2


10.) Rendszeres pénzbeli ellát.

79796

-2-

79796

– rendsz.gyermekvéd.tám.

2995

2995

– rendsz.szoc.segélyek

59908

59908

– ápolási díj

– időskorúak járadéka

3258

308

3258

308

– norm.lakásfenntart.t.

– egyéb rendsz.segélyek

11787

1540

11787

1540

11.) Nem rendsz.pénzb.ellátások

2865

2865

II.

ÖSSZESEN: /1-11./

15

131596

11645

4022

20818

82661

12475

III. Helyi Kisebbs.Önkorm. kiadásai

753

27

646

80

MINDÖSSZESEN: (I.-III.)

31

+ 9 képvis.

206153

53397

16668

36544

87069

12475

 

4. számú melléklet

A 3/2008. /IV. 17./ rendelethez

Fábiánháza Község Önkormányzatának 2007. évi működési célú bevételeinek és kiadásaink mérlege

e. Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Bevételek:

1.

Intézményi, működési bevételek

12747

2.

Sajátos működési bevételek

161492

3.

Átvett pénzeszközök

6438

4.

Költségvetési támogatások

15552

5.

Működési hitel

61066

6.

Előző évi pénzmaradvány műk.része

Bevételek összesen: (1-6)

ebből : CKÖ bevétele

397295

753

Kiadások:

7.

Személyi juttatások

155446

8.

Munkaadót terhelő járulékok

48683

9.

Dologi kiadások

80411

10.

Pénzeszk. átad. egyéb támog.

86337

11.

Működési hitel visszafizetés

26418

Kiadások összesen: (7-11)

ebből: CKÖ kiadása

397295

753

 

5. számú melléklet

A 3/2008.(IV. 17.) rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg.

e. Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

1.

2.

BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

Társ.gazd.szempontból elmaradott települések támogatására az önkormányzatnak az SZJA-ból való részesedése (100 %)

9117

3.

Lakáshoz jutás és lakásfenntartás jogcímen az önkormányzatot megillető SZJA

3681

4.

Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a

3812

5.

Nemzeti Kulturális Alaptól

5000

6.

Közműfejlesztési hozzájárulás

72

7.

ÁFA visszatérülés

584

8.

Pénzeszköz átvétel lakosságtól

127

9.

Gépkocsi értékesítés

125

10.

Gépkocsi értékesítés ÁFÁ-ja

25

Felhalmozási célú bevételek összesen:

22543

1.

KIADÁSOK

Értékesített t. eszk.. Áfa befiz

25

2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

– Első lakáshoz jutók támogatása 600

– Felhalm.c. pénzeszközátadás önkorm.-nak 60

– Lakossági közműfejlesztési támogatás 72

732

3.

Felhalmozási kiadások (részletezve 6. sz. mellékleten)

2150

4.

Felújítási kiadások (részletezve 6.sz. mellékleten)

18950

5.

Felhalmozási tartalék

686

Felhalmozási célú kiadások összesen (1-5):

22543

 

6. számú melléklet

A 3/2008. /IV. 17./ rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat 2007. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól.

e. Ft.-ban

Sor-

szám

M e g n e v e z é s Intézmény K i a d á s
ÁFA nélkül ÁFA Összesen

I.

Beruházások

Belvízrendezési terv

Wolkswagen gépkocsi ut. rész.

Község

Isk. étk.

1667

125

333

25

2000

150

I.

Beruházások ö s s z e s e n :

1792

358

2150

II.

Felújítások

Óvoda tetőszigetelés

ÁMK részleges tetőfelújítás

Vízelvezető csatornák felújítása

Ravatalozó előtető felújítása

Belterületi útjavítás

Tájház felújítás (tám. rész)

Óvoda

ÁMK

Község

Község

Község

Község

2917

4167

1667

375

2500

4167

583

833

333

75

500

833

3500

5000

2000

450

3000

5000

II.

Felújítások ö s s z e s e n :

15793

3157

18950

Felhalm. felúj. összesen: (I.-II.)

17585

3515

21100

 

7. számú melléklet

A 3/2008. /IV. 17./ rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat 2007. évre tervezett létszámadatainak részletezése

Polgármesteri Hivatal 1 fő polgármester

1 fő jegyző

8 fő igazgatási, pénzügyi előadó

5 fő egyéb bérr.hat.a.t.

1 fő 4 ó. részm.id. e. bérr.

____________________________

15 fő telj.m.idős

1 fő 4. ó. részm.idős = 1 fő telj.m.idős

9 fő önkormányzati képviselő

Általános Művelődési Központ

22 fő tanár, tanító, napközis nevelő

1 fő könyvtáros

3 fő takarítónő

______________________________

26 fő összesen

1 fő megbízási díjas

Óvoda:

7 fő óvónő

3 fő dajka

1 fő élelmezésvezető

1 fő szakács

5 fő konyhai dolgozó

______________________________

17 fő összesen

Gondozási Központ 1 fő idősek klubja

2 fő házi segítségnyújtás

______________________________

3 fő összesen

Szakfeladaton tervezett:

1 fő védőnő

13 fő közcélú,

1 fő közhasznú fogl.

_____________________________

15 fő összesen

_____________________________________________________________________

MINDÖSSZESEN: 76 fő teljes munkaidős

1 fő részmunkaidős

1 fő megbízási díjas

9 fő önkormányzati képviselő

___________________________________________________________

összesen: 87 fő

8. számú melléklet

A 3/2008. /IV. 17./ rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2007-2008-2009.évi prognózisáról

Ezer Ft.

Megnevezés

Sor-szám

2007. évre

2008. évre

2009. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

12747

12180

12660

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

5687

5800

6000

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

03

324227

263500

268740

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

Támogatásértékű működési bevétel

05

6438

7600

7700

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Rövid lejáratú hitel

08

61066

88650

93370

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

Működési célú bevételek összesen (01+….+10)

11

410165

377730

388470

Személyi juttatások

12

155446

162050

166890

Munkaadókat terhelő járulékok

13

48683

50720

52230

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

75691

72400

73850

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

86337

75200

77500

Támogatásértékű működési kiadás

16

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

26418

Rövid lejáratú hitel kamata

21

4720

4200

4500

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+….+23)

24

397295

364570

3749710

 

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadáso

Skip to content