FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/ 2007. (XI.12.) RENDELETE

Az intézményi térítési díjak megállapításáról.

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/ bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, módosított 1997. évi I. tv. 147.§. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodás keretében étkeztetést nyújtó gyermekintézményekre.

Az étkeztetés intézményi térítési díja

2.§.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott gyermekintézményekben biztosított és igénybevett étkeztetés intézményi térítési díjainak mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

Napköziotthonos Óvoda esetében (tízórai, ebéd, uzsonna) 272,-Ft + 54,-Ft. ÁFA/fő/nap

Ált. Iskolai Napközi esetén (tízórai, ebéd, uzsonna) 326,-Ft + 65,-Ft ÁFA/fő/nap

Általános Iskolai menza esetén (ebéd ) 212,-Ft + 42,-Ft ÁFA/fő/nap

3.§.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2005. (VIII.22.) rendelet.

/2/ A megállapított térítési díjakat 2007. december 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Fábiánháza, 2007. november hó 08 nap.

/: P a p p Tamás :/ /: T ót h Miklós :/

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2007. november hó 12. napján került kihirdetésre.

/: Tóth Miklós :/

jegyző

Skip to content