FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (XI.12.) RENDELETE

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. /IX.15./ rendelet módosításáról.

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXL. Törvény (továbbiakban: Ötv.) 18.§. /1/ bekezdésében foglaltak felhatalmazása alapján a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. /IX. 15./ rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A rendelet 43.- 44.§-ai, valamint az azt megelőző alcím helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, és a következő 44/A. §-al egészül ki:

„ Interpelláció, kérdés, bejelentés

43.§. /1/ Interpellációnak minősül azon felvetés, amelyben a települési képviselő valamilyen hibás, helytelen – az önkormányzat feladatkörét érintő – gyakorlatot jelez. Interpelláció a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottság elnökeihez, valamint a jegyzőhöz intézhető.

/2/ A települési képviselő az interpellációt a polgármesternél az ülés napját megelőző napon 10 óráig írásban nyújthatja be, sürgős esetben ezen határidőn túl vagy a képviselő-testületi ülésen is előterjeszthető az interpelláció. A sürgősség fennállásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt.

/3/ Az interpellált – választása szerint – a képviselő-testület ülésén szóban, vagy 15 napon belül írásban köteles választ adni. Az írásbeli választ a képviselő-testület a következő ülésen napirendre tűzi.

/4/ A válasz után az interpelláló települési képviselő nyilatkozik a válasz elfogadásáról. Ha a települési képviselő a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

/5/ Ha a képviselő-testület a választ nem fogadja el, úgy azt a kérdésben illetékes bizottság köteles kivizsgálni. A vizsgálatba az interpelláló települési képviselőt is be kell vonni.

44.§. /1/ A települési képviselő az önkormányzat feladatkörébe tartozó minden ügyben magyarázat kérése céljából kérdést intézhet a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez, valamint a jegyzőhöz.

/2/ A kérdés felvetésére és megválaszolására az interpelláció szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az írásbeli választ a képviselő-testület csak akkor tűzi napirendjére, ha azt a kérdés elhangzásakor bármely települési képviselő kérte.

44/A. §. A bejelentés valamely tény, körülmény szóbeli ismertetése a képviselő-testülettel, mely intézkedést, döntést nem igényel.”

2.§.

A rendelet 54.§ /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 54.§. /2/ a képviselő-testület hatósági határozataira – az Ötv-ben foglalt eltérésékkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit (továbbiak: Ket.) kell alkalmazni.”

3.§.

A rendelet 55.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 55.§. /1/ A képviselő-testület által alkotott rendeletek jelölése:

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK _______/_______ ( a rendelet sorszáma per évszám), valamint a kihirdetés dátuma (hónap, nap) RENDELETE ________________ (a tárgy megjelölése).

Például: FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2005. /VIII.V 22./

RENDELETE

az intézményi térítési díjak megállapításáról.

/2/ A képviselő-testület által hozott határozatok jelölése:

1-es kezdődő sorszám per évszám, valamint az elfogadás dátuma (hónap, nap) határozata __________ (tárgy megjelölése)

például: Fábiánháza Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

43/2007. ( IX.18.) határozata

a Szatmári Helyi Közösséghez való csatlakozásról.

/3/ A rendeletekről, határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelyről a jegyző gondoskodik.”

4.§.

A rendelet 59. §-a következő /7/ bekezdéssel egészül ki:

„59. §. /7/ A zárt ülésről készült jegyzőkönyvben rögzített, külön törvény szerint közérdekű adatról és közérdekből nyilvános adatról a polgármestertől írásban információ kérhető, aki ezt- a törvényi feltételek fennállása esetén – 15 napon belül köteles megadni.”

5.§.

A rendelet 65.§. /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 65.§. /3/ A bizottság hatósági jogkörében – az Ötv-ben foglalt eltérésekkel – a Ket. szabályai, az átruházott önkormányzati hatáskör gyakorlása során az SZMSZ szabályai szerinti határozati formában hozza meg döntését.”

6.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Fábiánháza, 2007. november hó 08 nap.

/: P a p p Tamás :/ /: T ó t h Miklós :/

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2007. november 12. napján kerül kihirdetésre.

/: Tóth Miklós :/

jegyző

Skip to content