FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 3/2001. (III.26.) KT. számú RENDELETE

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselô-testület a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés az állampolgároknak, illetve az állampolgárok helyi közösségének alkotmányos joga, amely közvetlen részvételt biztosít a hatalom gyakorlásában.

(2) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden állampolgár jogosult – közterületen is – aláírásokat gyűjteni, illetôleg aláírásgyűjtés céljából szervezô munkát végezni.

(3) Az aláírásgyűjtésben, az aláírásgyűjtés szervezésében résztvevô, illetôleg a helyi népi kezdeményezést, helyi népszavazást támogató – e rendelet elôírásai szerint eljáró – állampolgárok az (1) bekezdésben meghatározott alkotmányos jogukat gyakorolják.

(4) Nem gyűjthetô aláírás az 1997. évi C. törvény 48. § (2) bekezdésébe foglalt esetekben.

2. §

(1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre a helyi önkormányzati választásokon választójoggal rendelkezô állampolgárok jogosultak.

(2) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés állampolgári kezdeményezése esetében a választójogosultsági feltételnek a kezdeményezés idôpontjában kell fennállni.

3. §

(1) A helyi népszavazás tárgya lehet – e rendeletben meghatározott kivétellel – a képviselô-testület hatáskörébe tartozó kérdés.

(2) A döntéshozatal céljából elrendelt helyi népszavazás eredménye a képviselô-testületre kötelezô.

(3) A véleménynyilvánító helyi népszavazás az állampolgárok közreműködését biztosítja a képviselô-testület döntéseinek meghozatalában.

(4) A helyi népi kezdeményezés a képviselô-testület hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára irányul.

A helyi népszavazásról

 

4. §

(1) A képviselô-testület helyi népszavazást köteles kiírni az alábbi kérdésekben:

a) az Ötv. 46. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott esetekben.

(2) A képviselô-testület helyi népszavazást rendelhet el:

a) a képviselô-testület hatáskörébe tartozó ügyben,

b) önkormányzati rendelet megerôsítésére.

(3) Nem rendelhetô el helyi népszavazás:

a) költségvetésrôl való döntésre,

b) a helyi adónemeket, illetôleg mértéküket megállapító rendeletek tárgyában,

c) a képviselô-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben; a képviselô-testület feloszlásának kimondásáról.

5. §

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:

a) a települési képviselôk legalább egynegyede,

b) a képviselô-testület bizottsága,

c) a helyi társadalmi szervezet vezetô testülete,

d) a választópolgárok legalább 20%-a.

 

(2) A képviselô-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.

6. §

(1) A helyi népszavazás állampolgári kezdeményezését tartalmazó ívnek (a továbbiakban: aláírásgyűjtô ív) az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a helyi népszavazásra javasolt kérdés (kérdések) pontos megfogalmazását az aláírásgyűjtô ív minden megkezdett oldalán,

b) az állampolgár olvasható családi és utónevét,

c) az állampolgár lakcímét,

d) az állampolgár személyi azonosítóját,

e) az állampolgár sajátkezű aláírását.

(2) Az aláírásgyűjtô ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése elôtt – hitelesítés céljából – be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetôjéhez (az önkormányzat jegyzôjéhez).

 

(3) A helyi választási iroda vezetôje a jogszabályi feltételeknek megfelelô aláírásgyűjtô ívet a benyújtástól számított 15 napon belül hitelesíti. Meg kell tagadni az aláírásgyűjtô ív hitelesítését, ha

a) a helyi népszavazásra javasolt kérdés nem tartozik a képviselô-testület hatáskörébe,

b) a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani,

d) ugyanabban a kérdésben egy éven belül már volt helyi népszavazás,

e) az aláírásgyűjtô ív nem felel meg az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglaltaknak.

7. §

A helyi népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtô ív hitelesítését követô egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítô aláírások érvénytelenek.

8. §

(1) Az aláírások ellenôrzésérôl a helyi választási bizottság gondoskodik. Az aláírások ellenôrzése az érvényesnek tekinthetô aláírások számának statisztikai és matematikai módszerekkel történô megállapítását jelenti a helyi népszavazás kezdeményezést aláíró állampolgárok személyi adatainak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, továbbá a választójoggal nem rendelkezô nagykorú állampolgárok nyilvántartása adatainak felhasználásával. Ha az alkalmazott statisztikai és matematikai módszer nem valószínűsíti a kellô számú érvényes aláírás meglétét, akkor az aláírások ellenôrzését az aláírások tételes vizsgálatával kell folytatni mindaddig, amíg a kezdeményezés érvényessége vagy érvénytelensége kétséget kizáróan meg nem állapítható.

(2) Ha az aláírások ellenôrzése során alapos gyanú merül fel meghatározott aláírások eredetiségét illetôen, és az ilyen aláírások érvényessége, vagy érvénytelensége befolyásolja a kezdeményezés érvényességét vagy érvénytelenségét, a helyi választási bizottság a helyi választási iroda vezetôje útján a személyazonosságot is ellenôrizheti.

(3) Az aláírások ellenôrzése során a kezdeményezést benyújtók képviselôje jelen lehet.

(4) A helyi választási bizottság elnöke az aláírások ellenôrzésének eredményérôl haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert.

(5) Az aláírásgyűjtô íveket az aláírások ellenôrzését, illetôleg a jogorvoslati eljárás befejezését követô 30 nap elteltével meg kell semmisíteni.

 

 

9. §

A polgármester a helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést

a) a 8. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét követô,

b) nem állampolgári kezdeményezés esetén a benyújtást követô

legközelebbi ülésnapon köteles a képviselô-testületnek bejelenteni.

(2) A helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésrôl a polgármester bejelentését követô 30 napon belül dönteni kell.

10. §

(1) Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezést késve nyújtották be, vagy az aláírások ellenôrzésének eredményeként a helyi választási bizottság azt állapította meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri el a rendelet 5. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott számot, a kezdeményezést a polgármester elutasítja.

11. §

(1) A képviselô-testület a helyi népszavazás elrendelésével egyidejűleg – legkésôbb 35 nappal a szavazás napja elôtt – kitűzi a szavazás idôpontját.

(2) A helyi népszavazás elrendelésérôl és a helyi népszavazás idôpontjáról szóló határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

12. §

(1) A helyi választási iroda vezetôje a helyi népszavazás kitűzését követô 15 napon belül összeállítja (vagy a Sz-Sz-B. Megyei Közigazgatási Hivataltól erre a határidôre megrendeli) a választójoggal rendelkezô állampolgárok névjegyzékét.

(2) A névjegyzéket úgy kell összeállítani, hogy alkalmas legyen a település, a szavazókör és a választópolgár azonosítására. A névjegyzék tartalmazza a választópolgár:

a) családi és utónevét (nôk esetén a leánykori családi és utónevét is),

b) személyi azonosítóját,

c) lakcímét,

d) névjegyzékbeli sorszámát,

e) az azonos nevű és lakcímű választópolgárok születési idejét, ezek azonossága esetén egyéb természetes személyazonosító adatát.

13. §

(1) A helyi népszavazásra elkészített névjegyzéket a szavazás napja elôtt 18 nappal – 8 napra – közszemlére kell tenni. A közszemlére tett névjegyzék a választópolgár személyi azonosítóját nem tartalmazhatja.

(2) A választópolgárokat a névjegyzékbe vételükrôl legkésôbb a szavazás napja elôtti 16. napig értesítô megküldésével tájékoztatni kell.

(3) Az értesítô tartalmazza a választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, névjegyzékbeli sorszámát, a szavazás helyét és idejét, és a szavazással kapcsolatos egyéb tudnivalókat.

(4) Az értesítô kézbesítését a helyi választási iroda vezetôje ellenôrzi. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítôt, azt a helyi választási iroda vezetôjétôl igényelheti.

14. §

(1)  A helyi népszavazáson a szavazás idejére és helyére, a szavazás megkezdésére és a szavazás módjára a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény VIII. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.

 

 

(2) A helyi népszavazás érvényességét és eredményét a szavazási jegyzôkönyv alapján a helyi választási bizottság állapítja meg. A helyi népszavazás:

a) érvényes, ha a választópolgárok több, mint fele szavazott, és

b) eredményes, ha a szavazatoknak több, mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

15. §

/1/ A helyi választási iroda vezetőjének a népszavazás-kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a közzétételtől számított tizenöt  napon belül a Mátészalkai Városi Bírósághoz lehet kifogást benyújtani.

/2/ A képviselő-testület népszavazást elrendelő, valamint a kötelezően elrendelendő népszavazás elrendelését elutasító határozata ellen a határozat közzétételétől számított nyolc napon belül a Mátészalkai Városi Bírósághoz lehet kifogást benyújtani.

16. §

(1) A helyi népszavazáson az alábbi választási bizottságok működnek:

–        szavazatszámláló bizottságok,

–    helyi választási bizottság.

(2) A helyi népszavazáson az alábbi választási iroda működik:

– helyi választási iroda,

(3) A helyi választási bizottságba (a szavazás napjára a szavazatszámláló bizottságba) a kezdeményezést benyújtók egy közös megbízottat delegálhatnak.

 

Helyi népi kezdeményezés

17. §

(1)    A helyi népi kezdeményezés során a rendelet 6–10. és 15. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelôen alkalmazni.

(2) A választópolgárok 8%-ának kezdeményezését a polgármesternek kell benyújtani.

(3) A helyi választási iroda vezetôje akkor tagadja meg az aláírásgyűjtô ív hitelesítését, ha

a) a kérdés nem tartozik a képviselô-testület hatáskörébe,

b) az aláírásgyűjtô ív nem felel meg a rendelet 6. § (1) bekezdésének a)–e) pontjában foglaltaknak.

Záró rendelkezés

18. §

/1/ Ez a rendelet kihirdetése  napján lép hatályba.

 

/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejüleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 5/1995. (VI.22.) KT. számú rendelet.

 

/3/ A rendelet kihirdetésérőla jegyző gondoskodik. Kihirdetésének napját és módját a rendelet eredeti példányát fel kell tüntetni.

 

A kihirdetés napja: Fábiánháza, 2001. március hó 26. nap.

Skip to content