FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 5/2008. (VII.11.) RENDELETE

A közterületek használatáról

Fábiánháza Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 54. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használatának rendjét az alábbiakban állapítja meg:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja, hogy

a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat,

figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a

városrendezési szem-pontokra;

b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját;

c) megállapítsa az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolásának szabályait.

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Fábiánháza Község közigazgatási területén belül az

önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként

(pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi

földrészletek a tulajdonos által közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt:

közterület).

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak és tevékenykednek.

3.§

Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. /1997. évi. LXXVIII. tv. 2. §. (13)/

A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.

Közterület-használati hozzájárulás, a közterület igénybevétele

4. §

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához területbérleti szerződés szükséges.

(2) Területbérleti szerződést kell beszerezni:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,

b) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,

c) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,

d) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,

e) önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,

f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

g) alkalmi és mozgóárusításra,

h) kiállítás, alkalmi vásár céljára,

i) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,

j) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,

k) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására.

5. §

Nem kell területbérleti szerződés:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések, tájékoztató táblák elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.

6. §

(1) A területbérleti szerződés:

– ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

– a megállapított feltétel bekövetkeztéig

adható illetve köthető.

(2) Élelmiszer utcai árusítására területbérleti szerződést csak idényjelleggel, meghatározott

idő elteltéig lehet kötni.

(3) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap mely,

kérelemre többször meghosszabbítható, leghosszabb időtartama 5 év lehet.

(4) A közterület használat befejezésével a bérlője köteles saját költségén az eredeti

állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

7. §

(1) Az 1 évet meghaladó bérleti szerződés megkötése a képviselő- testület hatáskörébe

tartozik.

(2) A képviselő-testület meghatározza a bérleti szerződés időtartamát, a bérleti díj

fizetésének módját továbbá a tevékenység meghatározását vagy építmény megnevezését,

ami a közterület- használat során megvalósul, továbbá mindazon kikötéseket, amelyeket a

közterület- használat során be kell tartani.

(3)Amennyiben a közterület-használat egyéb hatósági engedélyekhez kötött, ezek

megszerzése alól a területbérleti szerződés nem mentesíti a közterület bérlőjét.

(4) Az 1 évig terjedő bérleti szerződés megkötése a polgármester hatáskörébe tartozik.

(5) A közterületnek rendeltetéstől eltérő használata iránti kérelmet a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon kell a Polgármesteri Hivatalban benyújtani.

(6) A bérleti szerződés időtartama kérelemre meghosszabbítható.

8. §

Nem köthető területbérleti szerződés:

a) közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság előzetes hozzájárulásával; műemlékileg vagy egyéb szempontból védett területre, csak a műemléki, illetve egyéb szakhatóság előzetes hozzájárulásával;

b) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására, cirkusz és mutatványos tevékenység céljára,

c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi, közúton, közterületen való tárolására, kivéve a táblával kijelölt közterületeket,

d) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

9. §

(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, azokat a közterület bérlője köteles beszerezni.

(2) A közterület bérlője köteles az igénybe vett közterületet és környezetét tisztán tartani, gondozni.

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja, mentesség a díjfizetés alól

10. §

(1) A közterület bérlője a közterület használatáért bérleti díjat köteles fizetni. A fizetendő bérleti díjat és megfizetésének határidejét, módját a bérleti szerződés tartalmazza.

(2) A közterület bérlője a bérleti díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásai szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.

11.§

Nem kell a közterület használatáért díjat fizetni, ha a közterület használatára

a) jótékonysági vagy közcélú rendezvény,

b) választásokkal kapcsolatos hirdetések elhelyezése

céljából kerül sor.

A közterület-használati hozzájárulás visszavonása

12. §

A területbérleti szerződést meg kell szüntetni, ha a közterületet a bérleti szerződésben foglaltaktól eltérő célra vagy módon használják, vagy a díjfizetési kötelezettségnek felszólítás ellenére sem tesznek eleget.

Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása

13. §

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs, vagy sérült.

(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására vonatkozó kérelmet a jármű

tulajdonosának illetve üzemben tartójának kell a Polgármesteri Hivatalban benyújtania.

(3) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására bérleti szerződés a KRESZ-ben

meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra köthető.

Záró rendelkezés

14. §

A rendelet 2008. augusztus 1-én lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a közterületek használatáról szóló 7/2001. (XI.09.) KT. rendelet hatályát veszti.

Kelt: Fábiánháza, 2008. július 07.

/: P a p p Tamás :/ /: Tó t h Miklós :/

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2008. július 11. napján került kihirdetésre.

/: T ót h Miklós :/

jegyző

1. melléklet

A közterületek használatáról szóló rendelethez

Kérelem

k ö z t e r ü l e t h a s z n á l a t h o z

1. A kérelmező neve:

2. Állandó lakhely, székhely címe, adóazonosítója:

3.Közterület-használat célja:………………………………………………………………..

időtartama:………………………………………………………………………………………………………………..

4. A közterület-használat

a) helye:

b) módja, mértéke (m2-ben):

c) a közterület-használat jellemzőinek leírása (anyaga, rögzítés módja, elhelyezni kívánt tárgyak jellemzőinek leírása, gépjárművek esetében forgalmi rendszám, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.):

5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység rövid leírása (engedélyhez kötött tevékenységek esetében a gyakorlásra jogosító okiratok száma, építmények esetében az építmény legfontosabb jellemzőinek meghatározása, leírása):

Skip to content