FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 11/1991. (XII.31.) KT. számú RENDELETE

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/1991. (XII.31.) KT. számú

4/1992. (III.19.) KT. számú,

9/1992. (XII.31.) KT. számú,

6/1993. (VIII.30.) KT. számú

12/1997. (XII.29.) KT. számú,

5/1998. (IX.18.) KT számú,

9/1999.(XII.31.) KT. számú,

13/2002.(XII.14.) KT. számú,

3/2003.(III.27.) KT. számú

rendeleteivel módosított egységes szerkezetbe foglalt

 

R E N D E L E T E

a helyi iparűzési adóról.

——————————————————————-

 

Fábiánháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.     §.

Az önkormányzat ezen rendeletével  –  Fábiánháza település közigazgatási területére kiterjedő hatállyal  –  1992. január 1-től határozatlan időre a helyi iparűzési adót vezeti be.

 

2.     §.1

Adókötelezettség, az adó alanya

 

/1/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( továbbiakban: iparűzési tevékenység).

/2/ az adó alanya a vállalkozó.

/3/ Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség,- illetőleg jövedelem szerzésre irányuló tevékenysége.

 

3. §. 2

 

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

 

/1/ A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

____________________________

1.       9/1999.(XII.31.) KT. számú rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2000.01.01-től.

2.       12/1997.(XII.29.) KT. számú rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1998.01.01-től.

 

/2/ Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a.)   piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,

b.)  építőipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de 3 hónapot nem halad meg. Ha a tevékenység időtartama a 3 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.

4. §.3

Adómentességek

 

/1/ Mentes az adó alól 2007. december 31-ig az a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, akinek a tevékenységéből származó nettó árbevétele az adóévben nem haladja meg az 1.000.000.-forintot.

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott  mentesség akkor illeti meg az  adózót, ha az adómentesség igénybevételére jogosító feltételek teljesítését legkésőbb 2003. december 31-ig megkezdi. A feltételek teljesítésének megkezdését az érintett adózónak 2004. január 31-ig kell bejelentenie az önkormányzati adóhatósághoz.

5. §.

Adókötelezettség keletkezése és megszűnése

 

Adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének, felszámolásának napjával szűnik meg.

 

Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

6. §.4

 

Az adó alapja

 

/1/ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint

_________________________

3.       3/2003. (III.27.) KT. számú rendelet  1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2003. 03.27-től.

4.       12/1997.(XII.29.) KT. számú rendelet 4.§-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1998.01.01-től.

 

a.)   1998. évben az anyagköltség 33 %-ával,

b.)  1999. évben az anyagköltség 66 %-ával,

c.)   2000. évtől az anyagköltséggel.

/2/5 Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját –  a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően  – a vállalkozónak kell a helyi adókról szóló törvény mellékletében meghatározottak szerint megosztania.

/3/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

7. §.6

Az adó mértéke

 

/1/7 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,5 %-a.

/2/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 1.000.-Ft.

/3/ Az önkormányzathoz az adóévre fizetendő iparűzési adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően –  a /4/ bekezdésben meghatározott módon  – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben más önkormányzatnak megfizetett helyi iparűzési adó.

/4/ Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az önkormányzathoz kimutatott törvényi adóalap arányában vonható le.

8. §.8

 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 

/1/ A vállalkozó az iparűzési adó fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében adóelőleget köteles fizetni.

/2/ Az adóelőleg összege:

a.)    Az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozónál  – ideértve az idényjellegű tevékenységet is  – a megelőző év adójának megfelelő összeg.

b.)   Az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának a működés naptári napjai alapján egész évre számított összege.

c.)    A tevékenységet az adóév közben kezdő vállalkozónál az adóévre bejelentett várható adó összege.

/3/ Ha a jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.

______________________________

5.     5/1998.(IX.18.) KT. számú rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos:1998.09.18-tól.

6.     12/1997.(XII.29.) KT. számú rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1998.01.01-től.

7.     13/2002.(XII.14.) KT. számú rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2003.01.01-től

8.     12/1997.(XII.29.) KT. számú rendelet 6.§-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1998.01.01-től

 

/4/ A vállalkozónak  – az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított, illetőleg az önkormányzat adót bevezető rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül,- az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz.

/5/ Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

/6/ Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a /2/ bekezdés a-b.) pontjában említett vállalkozó az I. félévi adóelőlegét az előző fizetési meghagyás alapján fizeti.

/7/ Az adóalany az iparűzési adót önadózással teljesíti, s erről az önkormányzati adóhatóságnak az adóévet követő év május 31-ig, illetőleg a helyi adóról szóló törvényben meghatározott időpontig az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon bevallást, illetőleg adóelőleg bejelentést tegyen.

/8/9

/9/ A tevékenységet kezdő adóalanynak az azt követő 15 napon belül  – az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon – iparűzési adó hatálya alá az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adattartalommal be kell jelentkezni.

/10/ Az adóalany az iparűzési adó I. félévi előlegét a fizetési meghagyás szerinti összegben az év március 15. napjáig, a fennmaradó további adóelőleget  – ide nem értve a leszámolás különbözetet – az adóév szeptember 15. napjáig fizetheti késedelmi pótlék nélkül.

 

9. §.

Önellenőrzés 

Önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót az adózó helyesbítheti. Önellenőrzéssel adóalapot vagy adót helyesbíteni a kötelezettség időpontjában hatályos jogszabályok szerint  az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. tv. értelmében az önellenőrzési pótlék  – az esedékesség napjától történő  –  egyidejűleg felszámításával és megfizetésével lehet.

 

10. §.

Adóellenőrzés

 

Az önkormányzati adóhatóság a helyszínen ellenőrzi a helyi iparűzési adóval kapcsolatos jogszabályok megtartását. Vizsgálja a bevallások, befizetések, az adó megállapításának, megfizetésének helyességét, amennyiben azokkal kapcsolatosan kétség merül fel.

 

______________________________

9.  9/1999.(XII.31.) KT. számú rendelet 2. §. 12.) bekezdésével hatályon kívül helyezett szöveg.

Hatályos: 2000.01.01-től.

11. §.

Jogkövetkezmények

 

/1/ Önellenőrzéssel megállapított vagy módosított adóalap illetőleg adóhiány önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettséget eredményez.

/2/ Adóhiány megállapítása adóbírságot, a bevallási, bejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes teljesítése  – az adózás rendjéről szóló tv. szerint  – mulasztási bírság megállapítását eredményezi.

/3/ Az adó és adóelőleg késedelmes megfizetése vagy utólagos megállapítása esetén  – az adózás rendjéről szóló tv. szerint  – az esedékesség napjától számított késedelmi pótlékot kell megállapítani, illetőleg megfizetni.

 

12. §.10

/1/ Az adóhatóság rendkívüli esetben magánszemély adózó esetében egyedi kérelemre méltányosságból a még fennálló tartozást és késedelmi pótlékot részben vagy egészben elengedheti, ha megfizetése az adózó és a vele együttélő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

/2/ Magánszemély adózó esetében az adóhatás egyedi kérelemre a fennálló tartozásra fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, ha igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnal vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

/3/ Nem magánszemély adózó esetében a fennálló tartozás, bírság, pótlék részbeni vagy teljes elengedésére lehetőség nincs.

/4/ Nem magánszemély adózó esetében fizetési halasztás vagy részletfizetés akkor engedélyezhető, ha az adózó igazolja, hogy fizetési nehézsége átmeneti, és úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.

/5/11 Az adóhatóság törli az 1.000.-Ft-ot meg nem haladó adótartozást, ha a tartozás nyilvántartása a behajtás érdekében szükséges intézkedés megtétele a tartozással arányban nem álló költségeket eredményezne.

Az így törölt tételekről külön nyilvántartást kell vezetni.

 

13. §.12

A kommunális beruházás értékének adóbeszámítási rendje

 

14. §.13

 

Értelmező rendelkezések

 

__________________________

10.    4/1992.(III.19.) KT. számú rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.  Hatályos: 1992. 03.19-től.

11.   12/1997.(XII.29.) KT. számú rendelet 7. §-ával kiegészített szöveg. Hatályos: 1998.01.01-től.

12.   12/1997.(XII.29.) KT. számú rendelet 9. §. /2/ bekezdésével hatályon kívül helyezett szöveg.

  Hatályos: 1998. 01-01-től.

13.     9/1999.(XII.31.) KT. számú rendelet 2. § /1/ bekezdésével hatályon kívül helyezett szöveg.

   Hatályos: 2000.01.01-től.

15. §.

Záró rendelkezések 

 

/1/ E rendeletben nem szabályozottakra, az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. tv., valamint a helyi  adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezései az irányadók.

/2/ Ezen rendelet 1992. január 01. napjától lép hatályba.

A kihirdetés a helyben szokásos módon történik.

 

 

F á b i á n h á z a, 1991. december 31.

Skip to content