FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. ( III. 30.) RENDELETE

a temetőkről és a temetkezésről

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Kormányrendeletre, az egészségügyről szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel – az alábbi rendeletet alkotja.

I.

Általános rendelkezések

1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Fábiánháza község közigazgatási területén lévő köztemetőre, az egyházi temetőben lévő, önkormányzati tulajdonú ravatalozóra.
Területi elhelyezkedésük: Köztemető 0362/2. hrsz. Ravatalozó: 442. hrsz.

/2/ A rendelet határozza meg a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokat, kötelezettségeket és feladatokat.

2.§.

A köztemető és a ravatalozó (továbbiakban: tulajdonos) fenntartásáról Fábiánháza Község Önkormányzata gondoskodik.

3.§.

A köztemető és ravatalozó üzemeltetését az önkormányzattal jogviszonyban álló temetkezési szolgáltató látja el, e rendeletben, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.

II.

A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek

4.§.

/1/ A temető működéséhez szükséges infrastrukturális létesítmények, közműhálózatok: út-, víz-, elektromos energia-, kerítés. A tulajdonos gondoskodik a közműhálózatok, épületek karbantartásáról, állandó üzemképes állapotban tartásáról.

/2/ A sírhelyek kialakítása során a temető park jellegét fenn kell tartani, és a közcélú zöldfelületek, élő sövény karbantartását, folyamatos gondozását kiemelt feladatként kell kezelni.

III.

A temető használatának és igénybevételének szabályai

5. §.

/1/ Gépjárművel a temetőbe hajtani tilos, kivéve
– a temetés esetét,

– halottak napját,

– sírköves munkák végzését,
– halott szállítását,

– szemétszállítást,
– sírjel helyreállítást,
– mozgásban korlátozott személy szállítását (kérésére)
– kertészeti munkák végzését.

/2/ Kutyák- vakvezető, rendészeti munkát segítő kutya kivételével – vagy más állatot a temetőbe bevinni nem szabad. A temetőben a legeltetés tilos!

/3/ A temetőben a szeméttárolókon kívüli szemét lerakása, a talaj vagy a gyep felásása tilos!

/4/ A temetőben gyertyát gyújtani, égetni fokozott körültekintéssel lehet. A gyertyát gyújtó tűz okozása esetén anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

/5/ Tilos a temető területén mindennemű olyan magatartás, amely a kegyeletet és közízlést sérti.

/6/ 12 éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat.

/7/ A temetőt látogatók a temető területén csak a sorok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcserép, váza, mécses, sírlámpa, stb.) helyezhetnek el.

/8/ A sírokon, a sírboltokon elhelyezett tárgyakért a temető tulajdonosa, és üzemeltetője anyagi felelősséggel nem tartozik.

6.§.

/1/ A temetőben végzendő munkát- kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének be kell jelenti. A bejelentéseket (végzendő munka, kezdésének, várható befejezésének időpontja, stb.) nyilván kell tartani.

/2/ A sírhely, sírjel gondozása a temetési hely felett rendelkezni jogosult feladata.

/3/ Kegyeletet, közízlést sértő sírjel a temető területén nem helyezhető el.

/4/ Sírhely maradványokat (fejfa, sírkő) a temető üzemeltetője felhívására a sírhely felett rendelkezni jogosult köteles elszállítani. Amennyiben a kiürítésre megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével a sírjelet a temető tulajdonosa értékesítheti.

7.§.

/1/ A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét, a temető részletes térképét, valamint a temető rendjére vonatkozó szabályokat.

/2/ A temető nyitvatartása:
– nyári időszámításnál: reggel 6 órától 22 óráig
– téli időszámításnál: reggel 7 órától 19 óráig.

IV.

A temetési hely gazdálkodási szabályai

 

8.§.

/1/ A halottakat az elhalálozás ideje szerint, a sorrendben következő sírba kell elhelyezni, kivéve a kettős és a megüresedett sírhelyeket, valamint a rátemetést.

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározottaktól történő eltérést a temető üzemeltetője állapítja meg.

9.§.

/1/ A temetési hely kijelölése az eltemettető kérésére történik.

/2/ A sírhelyet az eltemettető és a sírhely (sírgödör) kiásását végző gazdálkodó szervezet együttes jelenlétében kell kijelölni.

10.§.

A sírhely (sírgödör) kiásása, átadása a kegyeleti közszolgáltatási szerződében meghatározott feltételek szerint történik. A feltételekről az eltemettetőt a temető üzemeltetője tájékoztatja.

11.§.

A temetési helyek nyilvántartással beazonosíthatósága érdekében a sírhelytáblákat római számmal kell sorszámozni.

12.§.

A sírhely sorokban a temetési helyek kijelölése folyamatos, sírhelyek nem hagyhatók ki.

13.§.

Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztás nélkül (koporsós temetés) történik egyházi, vagy világi szertartás szerint.

V.

A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, sírgondozás szabályai

14.§.

/1/ A temetőben alkalmazott temetési helyek

– egyes sírhely,

– kettős sírhely

/2/ A temetési helyek méretei:

a.) egyes sírhely:
200 cm hosszú, 100 cm széles, 200 cm mély

b.) kettős sírhely:
200 cm hosszú, 200 cm széles, 200 cm mély

/3/ A sírhelyek egymástól való távolsága 60 cm.
A sírhely sor egymástól való távolsága 100 cm.

/4/ A sírhantok maximális magassága 50 cm. A sírhant kialakítása nem kötelező.

15.§.

/1/ A sírjel (síremlék, kereszt, fejfa, stb.) magassága a 200 cm-t nem haladhatja meg és a temetési helynél nagyobb területet nem foglalhat el. A sírjel tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezést megelőzően be kell mutatni.

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott méretnél nagyobb sírjel tervezett létesítését az építési hatóságnál be kell jelenteni.

/3/ Az építési hatóság a /2/ bekezdés alapján bejelentett tervezett sírjel létesítését megtilthatja ill. korlátozhatja, ha a tervezett sírjel

a./ közízlést, illetve a temető méltóságát sérti,
b./ a temető, vagy parcella egységes rendjét, vizuális hatását, esztétikai megjelenését sérti,

c./ olyan műszaki megoldást tartalmaz, amely az állékonysági, illetve biztonsági követelményeknek nem felel meg,

d./ a temető, vagy parcella megfelelő további kialakítását, gondozását, karbantartását, a temetői infrastruktúra használatát akadályozza.

16.§.

A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság időtartama (használati idő) 25 év.

17.§.

/1/ A sorok, sírboltok díszítésére csak a kegyeletet, közízlést nem sértő tárgyakat, eszközöket, virágokat szabad elhelyezni.

/2/ Ülőpad a temető működésének és forgalmának zavarása nélkül, a temetési hely méretén belül, a temető üzemeltetőjéhez történő előzetes bejelentése alapján helyezhető el.

18.§.

/1/ Élőfa ültetését, kivágását a temető üzemeltetőjének előzetesen be kell jelenteni, aki kijelöli a fa ültetésének a helyét.

/2/ A fa gondozása, nyesése, kivágása a fát ültető illetve a sírhely felett rendelkezni jogosult kötelessége.

/3/ A közterületnek, sírhelynek a fa lehullott lombozatától, letört ágaitól való megtakarítása az ültető, illetve annak a sírhely felett rendelkezni jogosultnak a kötelessége, amelyhez a fa tartozik.

19.§.

/1/ A temetési hely gondozásáról az azzal rendelkezni jogosult gondoskodik. Amennyiben sírhely rendben tartására, az ültetett növényzet gondozására, nyesésére, síremlék karbantartására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti és a felhívásra sem tesz eleget, a temető üzemeltetője a rendelkezni jogosult költségére a sírhely gondozását elvégeztetheti.

 

VI.

A rátemetés szabályai

20.§.

/1/ A temetésre szolgáló egyes sírhelyre sírnyitási engedéllyel –a sír megfelelő mélyítésével – további, legfeljebb kettő elhalt, vagy 25 évnél régebben elhunyt holttest maradványa rátemethető. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az illetékes Állami Népegészségügy és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ) előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ebben az esetben a rátemethető elhaltak számát az ÁNTSZ korlátozhatja. Rátemetés esetén – az exhumált maradvány kivételével – biztosítani kell a temetési hely 25 éves használatát.

/2/ A kettős sírhely egy-egy részében az /1/ bekezdésben foglaltak szerint történhet rátemetés.

/3/ Rátemetésnél a felső koporsó aljának a talajfelszíntől számítva 160 cm-re kell lennie.

VII.

Temetőben végzett kegyeleti közszolgáltatások feltételei, létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételének szabályai.

21.§.

/1/ A tulajdonos saját maga által végzett fenntartói feladatai:

– a köztemetők bővítésével, lezárásával, megszüntetésével és a lezárt területek, parcellák újrahasznosításba vételével kapcsolatos feladatok, és azok forrásainak biztosítása,

– meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét,

– megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt.

/2/ Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján arra jogosult gazdálkodó szervezet által végzett üzemeltetői feladatok:

– biztosítja a ravatalozó és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei, (infrastruktúra), úthálózat, ivóvízhálózat karbantartását és működteti azokat,

– biztosítja az eltemetés feltételeit,

– gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását,

– megőrzi a nyilvántartó könyveket,

– nyilvántartókönyvet és sírboltkönyvet vezet,

– az elhunyt átvételéről, hűtéséről, temetői munkákról vezeti a nyilvántartást,

– tájékoztatja a temetőlátogatókat,

– kijelöli a temetési helyeket,

– gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,

– összehangolja a temetéseket,

– elvégzi a temető és létesítményei tisztántartását.

22.§.

A temető üzemeltetője a temetőbe szállított halottat átveszi, ellenőrzi, hogy az elhunytról a halottvizsgálati bizonyítványt kiállították-e, nyilvántartásba veszi az átvétel időpontját, az elhunyt adatait.

23.§.

Temetési helyért megváltási – újraváltási – díjat nem kell fizetni.

24.§.

A ravatalozó használatát a képviselő-testület térítésmentesen biztosítja.

25.§.

/1/ A halott hűtéséért díjat kell fizetni, melynek mértéke: 2000,-Ft/nap

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott díjtétel ÁFA-t nem tartalmaz.

VIII.

A temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

26.§.

A temető területén munkát, szolgáltatást végző vállalkozók tevékenységüket csak a temető nyitvatartási ideje alatt, az üzemeltető előzetes értesítésével, a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X.1.) Korm. Rendeletben és e rendeletben meghatározott szabályok betartásával végezhetik.

27.§.

/1/ A ravatalozó helyiséget és technikai berendezéseit a temetés előtt egy órával leltár szerint a temetkezési szolgáltatást végző rendelkezésére kell bocsátani. A szolgáltató a ravatalozó helyiséget a ravatalozás megtörténte után, de legkésőbb a temetés időpontja előtt fél órával az elhunyt hozzátartozói rendelkezésére bocsátja.

/2/ A szolgáltató a temetést követően haladéktalanul, leltár szerint adja vissza a temető üzemeltetője részére a ravatalozó épületet és technikai berendezéseket.

28.§.

A temető területén munkát, szolgáltatást végző vállalkozó legkésőbb a tevékenység befejezését követő 3 napon belül a sírjel készítés maradványainak elszállításáról saját költségen gondoskodik. Az elszállítást a temető üzemeltetőjének előzetesen be kell jelenteni.

IX.

Szabálysértési rendelkezések

29.§.

Aki az egyes szabályokról szóló 218/1999. /XII. 28./ Korm. rendeletben foglaltakon túl az e rendeletben meghatározott szabályokat, tilalmakat megszegi szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sulytható.

X.

Záró rendelkezések

30.§.

Ez a rendelet 2007. május hó . 1.napjával lép hatályba.

Kelt: Fábiánháza, 2007. március hó 28 nap.

/: P a p p Tamás:/ /: T ó t h Miklós :/

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2007. március hó 30. napján került kihirdetésre.

/: T ó t h Miklós:/

jegyző

Skip to content