FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2002. (VII.05.) KT. számú RENDELETE

Önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának

rendjéről.

 

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/ és 16. §. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazással élve,  figyelemmel a Magyar Köztársaság kitűntetéseiről szóló 1991. évi I. törvény 7. §. /1/ bekezdésében foglaltakra, a községért tevékenykedő állampolgárok, közösségek munkájának elismerésére kitüntetéseket alapít, amelyek megnevezésére és adományozásuk rendjének meghatározatására a következő rendeletet alkotja:

 

 

1.      §.

„Fábiánháza község díszpolgára…”

 

/1/ Fábiánháza község díszpolgára kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki Fábiánháza község és lakossága érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtett ki és ezzel közvetlenül vagy közvetve hozzájárult a község fejlődéséhez ismertebbé tételéhez mind bel- és külföldön.

 

/2/ A díszpolgári címet a képviselő-testület adományozza esetenként az augusztus 20-át megelőző ünnepi képviselő-testületi ülésen.

 

/3/ A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet bármely választójoggal rendelkező állampolgár, települési képviselő-testületi tag. Gondosan és körültekintően vizsgálva a tevékenység kiemelkedő mértékét a díszpolgári javaslatot a jegyző készíti elő és terjeszti a képviselő-testület elé.

 

/4/ A díszpolgári cím adományozásáról szóló díszoklevelet az augusztus 20-i ünnepségen a polgármester adja át.

Az adományozást határozat formájában jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell indokolni.

 

/5/ A díszpolgári díszoklevél tartalmazza:

  • az adományozó megjelölését

·         az adományozott nevét és lakcímét, foglalkozását

·         az adományozás indokának rövidített változatát

  • az adományozás keltét

·         a polgármester és a jegyző aláírását

  • az önkormányzat pecsétjét.

 

/6/ A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és érdemek rövid leírásával díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani.

 

2.      §.

A díszpolgársággal járó kedvezmények

/1/ Fábiánháza község díszpolgára az önkormányzat és a község lakosságának megbecsülését élvezi, amiért az alábbi kedvezményekre jogosult:

·         a község egészét átfogó fejlesztési programok megismerésére, véleményezésére,

·         a községet képviselő delegációban részt venni.

 

/2/ Külföldi állampolgár részére történő adományozás esetén az őt megillető kedvezményekről a képviselő-testület határozatilag dönt.

 

3.      §.

A díszpolgári cím visszavonása

A díszpolgári címet a képviselő-testület megvonhatja attól, aki annak viselésére méltatlanná vált.

E tényről határozatban, annak indokával dönt és az érintettel közli.

A képviselő-testület erre vonatkozó határozatát a díszalbumba be kell vezetni.

 

4.      §.

„Fábiánháza községért …”

 

/1/ Fábiánháza község képviselő-testülete a község érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére „Fábiánháza községért…” kitüntetést alapít.

 

/2/ A kitüntetés annak a személynek, illetve közösségnek adományozható, aki Fábiánháza érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtett ki, s ezzel hozzájárult a község anyagi, szellemi értékeinek gyarapításához, a község jobb megismertetéséhez bel- és külföldön.

 

/3/ A kitüntetésben bel- és külföldi személy, illetve közösség részesülhet.

 

/4/ A kitüntetés posztumusz is adományozható.

 

/5/ A kitüntetés adományozására javasslatot tehet bármely választójoggal rendelkező állampolgár, képviselő-testületi tag.

 

5.      §.

/1/ A kitüntetést a képviselő-testület határozatával adományozza, esetenként az augusztus 20-át megelőző ünnepi képviselő-testületi ülésen.

A határozat tartalmazza a kitüntetett személy nevét, foglalkozását vagy hivatali állását, illetve közösség megnevezését, valamint a kitüntetés jogcímét.

A határozatot oklevél formájában kell átadni.

 

/2/ A kitüntetés ugyanazon személynek, illetve közösségnek csak egyszer adományozható.

 

 

 

6.      §.

/1/ A kitüntetettek a képviselő-testület és a község lakosságának megbecsülését élvezik.

 

/2/ Az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre a kitüntetett személyeket, illetve közösségek képviselőit meg kell hívni.

 

7.      §.

/1/ A kitüntetés adományozásával járó nyilvántartási, ügyviteli teendőket a polgármesteri hivatal látja el.

 

/2/ A kitüntetetteket díszalbumban kell  – munkásságuk rövid méltatásával  – nyilvántartani.

 

8.      §.

Ha a kitüntetett a kitüntetésre érdemtelenné vált, a képviselő-testület a kitüntetést visszavonja, ezzel egyidejűleg a díszalbumból nevét törli.

 

9.      §.

A kitüntetés adományozásával felmerülő költségek az önkormányzat költségvetését terhelik.

 

10.  §.

„Fábiánháza község érdemes pedagógusa…”

 

Fábiánháza Község Képviselő-testülete a község közoktatásában végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismerésére „Fábiánháza  község érdemes pedagógusa…” kitüntető címet alapít.

 

11.  §.

/1/ A kitüntető cím adományozható:

a.)     a nevelési oktatási intézmények magasabb vezetői, valamint vezető beosztás ellátásával megbízott pedagógus közalkalmazottainak.

b.)     a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottainak (továbbiakban: a-b pont együtt pedagógusok)

 

/2/ A kitüntető cím ugyanazon személynél csak egyszer adományozható.

 

12.  §.

/1/ A kitüntető címre javaslatot tehet:

a.)   A magasabb vezető beosztással megbízott esetében a polgármester

b.)   a vezető beosztással megbízott, valamint a beosztott pedagógus esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója.

 

/2/ A kitüntető címet a képviselő-testület az ügyrendi bizottság javaslatának kikérésével adományozza.

 

 

/3/ Az adományozásról szóló határozat díszoklevél formájában pedagógus napon ünnepélyes keretek között a polgármester adja át a  kedvezményezettnek.

 

13.§.

/1/ A kitűntető cím adományozásával járó nyilvántartási, ügyviteli, szervezési teendőket a polgármesteri hivatal látja el.

 

/2/ A kitüntető cím adományozásával felmerülő költségek a polgármesteri hivatal költségvetését terhelik.

 

14. §.

Ha a kitüntetett a kitüntető címre érdemtelenné vált, a képviselő-testület azt visszavonja.

 

15. §.

„Fábiánháza község önkormányzat kiváló dolgozója…”

 

/1/ Fábiánháza község képviselő-testülete az önkormányzat hivatala és intézményei dolgozói (köztisztviselők és közalkalmazottak) kiemelkedő  munkájának elismerésére „Fábiánháza község önkormányzat kiváló dolgozója …” címet alapítja.

 

/2/ A kitüntetés annak a személynek adományozható aki munkahelyén tartósan kiemelkedő munkát végez, ezzel jelentősen hozzájárul az önkormányzat szakszerű működéséhez.

 

16. §.

/1/ A kitüntető címre a munkáltató tesz javaslatot, amelyről a képviselő-testület az ügyrendi bizottság javaslatának kikérésével dönt.

 

/2/ Az adományozásról szóló határozatot díszoklevél formájában a köztisztviselők napján ünnepélyes keretek között a polgármester adja át a kedvezményezettnek.

 

/3/ A kitüntető cím adományozásával járó nyilvántartást, ügyviteli és szervezeti teendőket a polgármesteri hivatal látja el.

 

/4/ A kitüntető cím adományozásával felmerülő költségek a polgármesteri hivatal költségvetését terhelik.

 

17. §.

Ha a kitüntetett a kitüntető címre érdemtelenné vált, a képviselő-testület azt visszavonja.

 

18. §.

A kitüntetések pénzügyi fedezete

/1/ „A díszpolgári címért…”  pénzbeli elismerés nem adható, de tárgybeli jutalom jár.

 

/2/ „Fábiánháza községért…”   ,   „Fábiánháza község érdemes pedagógusa”  ,  „Fábiánháza község önkormányzat kiváló dolgozója” címmel pénzbeli jutalom jár.

 

/3/ Az /1/-/2/ bekezdésben leírtaknak pénzügyi fedezete a jóváhagyott önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított előirányzat amelyet az alábbiak szerint kell kifizetni:

a.)        „Fábiánháza községért…” a mindenkori minimálbér háromszorosát kell a kedvezményezettnek megkapnia, oly módon, hogy ezen összeg bruttó megnevesítése a kifizetéskor nettó összegként szerepeljen.

b.)        „Fábiánháza község érdemes pedagógusa”  a mindenkori minimálbér kétszeresét kell a kedvezményezettnek megkapnia, oly módon hogy ezen összeg bruttó megnevesítése a kifizetéskor nettó összegként szerepeljen.

c.)        „Fábiánháza község önkormányzat kiváló dolgozója” a mindenkori minimálbér kétszeresét kell a kedvezményezettnek megkapnia, oly módon, hogy ezen  összeg bruttó megnevesítése nettó összegként szerepeljen.

 

/4/ A kitüntetéseket a képviselő-testület a megválasztott ciklusában egy alkalommal  adományozza, kitüntetések darab számáról az adott évi költségvetés elfogadásakor dönt. A díszpolgári cím esetében a képviselő-testület rendkívüli esetben eltérhet az adományozási időponttól.

 

19. §.

 

 

/1/ E rendelet 2003. január 01. napján lép hatályba.

 

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kihirdetésének napját és módját a rendelet eredeti példányán fel kell tüntetni.

 

A kihirdetés napja: Fábiánháza, 2002.  július hó  05. nap.

Skip to content