FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2001. (XI.09.) KT. számú RENDELETE

a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselőit megillető egyes

 juttatásokról és támogatásokról.

 

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

1.      §.

 

/1/ E rendelet hatálya Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

 

/2/ A rendelet 2-3, 5-6. §-ában meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre is alkalmazni kell.

 

/3/ A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott jogosultságok munkaidő arányosan illetik meg.

 

Köztisztviselői juttatások, támogatások

2.      §.

/1/ A köztisztviselő részére az önkormányzat szociális juttatásként, kérelmére rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segélyt biztosít.

 

/2/ A köztisztviselő részére az önkormányzat jóléti juttatásként évente közszolgálati nyugdíjpénztári támogatást biztosít.

 

/3/ Az önkormányzat egészségügyi juttatásként a köztisztviselő részére szemüvegkészítésének díjához – vissza nem térítendő – hozzájárulást biztosít.

 

/4/ Az /1/-/3/ bekezdésben meghatározott juttatások, támogatások éves mértékét a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

 

3.      §.

A rendelet 2. §-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

4.      §.

/1/ A Ktv. 49/M. §.  11/  bekezdése szerint: „Az elhunyt köztisztviselőt a hivatali szerv vezetője a közszolgálat halottjává nyilváníthatja.”

 

/2/ A közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit részben, vagy egészben – a jegyző döntésének megfelelően – az önkormányzat biztosítja.

 

5.      §.

/1/ Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Ptk. 685. §, b.) pontjában meghatározott személyek.

 

/2/ A temetési segély összege a mindenkori illetményalap 100 %-a, melynek kifizetését a jegyző engedélyezi.

 

6.      §.

/1/ A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt Ptk. 685. §. 6.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg.

 

 

 

 

/2/ A temetési segély összege a mindenkori illetményalap 50 %-a, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi.

 

Záró rendelkezések

7.      §.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2001. július 1-től kell alkalmazni.

 

/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek egyéb juttatásairól szóló 3/1994. (VI.03.) KT. számú rendelet.

 

/3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kihirdetésének napját és módját a rendelet eredeti példányán fel kell tüntetni.

 

 

A kihirdetés napja: Fábiánháza, 2001. november hó  09. nap.

Skip to content