FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2000. (VII.01.) KT. számú RENDELETE

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.

 

 

Fábiánháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/ bekezdésének a.) pontjában és 16. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

 

Az önkormányzat jelképei

 

1.     §.

Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

 

A címer leírása

 

2.     §.

Az önkormányzat címere: Álló, csücsköstalpú pajzs kék mezejében zöld pajzsláb választóvonalán álló, balra fordult arany sas, hátratekintő fejjel, csőrével és szárnyával arany búzakévét tart; a pajzslábban vízszintes helyzetű, hegyével jobbra fordult ezüst ekevas.

 

A címer használatának köre és szabályai

 

3.     §.

(1)   Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

 

a.)   Az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző. A pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva;

b.)  Az önkormányzat zászlaján és annak változatain;

c.)   Az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, a jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;

d.)  Az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

e.)   A községháza épületének bejáratánál, tanácskozótermében, és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben, a polgármester és jegyző irodáiban;

f.)    Az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;

 

g.)  Az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

h.)  A községbe vezető utak mellett levő táblán.

 

(2)   Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével, és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

 

(3)   Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

 

4.     §.

(1)     A 3. §. (1) bekezdésének g.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes terméken az önkormányzat címerének használatát  – kérelemre  –  a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályok szerint.

(2)     Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester állapítja meg.

(3)     A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy az elért árbevétel arányában.

(4)     A (3) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezeteknél    1.000.-Ft-tól 20.000.-Ft-ig terjedhet.

Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1 %-a, de legkevesebb 1.000.-Ft.

 

 

5.     §.

(1)   A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a.)   a kérelmező megnevezését, címét,

b.)  a címerhasználat célját,

c.)   az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

d.)  a címer előállításának anyagát,

e.)   terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,

f.)    a használat időtartamát,

g.)  a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.),

h.)  a felhasználásért felelős személy megnevezését,

 

(2)   A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a.)   az engedélyes megnevezését és címét,

b.)  az előállítás anyagát,

c.)   az engedélyezett felhasználás célját,

d.)  az előállításra engedélyezett mennyiséget,

e.)   a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,

f.)    a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

g.)  a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

h.)  amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

 

(3)   A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

 

(4)   Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a jelen rendelet 6. §-ában foglaltak betartása nem biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét sértené.

 

(5)   A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címer használata az engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy a település hírnevét- illetőleg a címer szimbólikus jellegét sértő módon történik.

 

6.     §.

(1)    Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

 

(2)    Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

 

 

A zászló leírása

 

 

7.     §.

(1)   A zászlólap – 2:1 arányú, álló formátumú, 100 x 200 cm-es  – fehér zászlóselyem, alul aranyrojt díszítéssel. Az önkormányzat címere a zászlólap felső kétharmad alján – színes megjelenítéssel, mindkét oldalon szitanyomással – foglal helyet, mely alatt a község neve feketével ívelten jelenik meg. A zászlólap felső bújtatójában fa merevítés és arany sodrott zsinór van.

 

(2)   Az önkormányzat zászlaja a községháza tanácskozótermében kerül elhelyezésre.

 

 

 

A zászló használata

 

8.     §.

(1)   A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók:

 

a.)   hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

b.)  a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlókkal együtt,

c.)   a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,

d.)  nemzeti, megyei, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve,

e.)   minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

 

(2)   A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

Záró rendelkezések

 

9.     §.

Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a település közösségét sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A szabálysértési eljárás nem zárja ki a használatra vonatkozó engedély visszavonását.

 

 

 

 

 

10. §.

(1)   E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kihirdetésének napját és módját a rendelet eredeti példányán fel kell tüntetni.

Skip to content